Get Adobe Flash player

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

Протокол № 2 от заседание на комисия,

назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г.

на Кмета на общината за провеждане на конкурс

за една длъжност „Главен счетоводител”

в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър

 

Днес, 28.06.2023  г. в гр. Искър, в сградата на Община Искър от 11.30 часа се проведе заседание на конкурсната комисия в пълен състав.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Резултати на кандидатите от проведения тест;
  2. Класиране на кандидатите за интервю

 

По точка първа:

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се определят резултати на успешно издържалите теста кандидати, както следва:

І.  Кандидати издържали теста

 

Име,презиме и фамилия Брой верни отговори Резултат
1 Малина Нинова Петровска 20 3.75

 

ІІ.  Кандидати неиздържали теста

НЯМА                            

 

ІІІ.  Кандидати неявили се на теста

Ваньо Симеонов Иванов

 

По точка втора:

Въз основа на постигнатите резултати и съгласно предварително приетата процедура за протичането на конкурса, комисията реши:

 

Допуска до интервю следните кандидати:

 

Име,презиме и фамилия Брой верни отговори Резултат
1 Малина Нинова Петровска 20 3.75

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :          

                                                                                                                          (П. Цветкова)