Get Adobe Flash player

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

Протокол №  3 от заседание на комисия,

назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г.

на Кмета на общината за провеждане на конкурс

за една длъжност „Главен счетоводител”

в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър

 

Днес, 28.06.2023  г. в гр. Искър, в сградата на Община Искър от 13,30 часа се проведе заседание на конкурсната комисия в пълен състав.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Оценки на кандидатите от проведеното интервю;
  2. Крайно класиране на кандидатите от конкурса

 

По първа точка:

 

След проведеното интервю на 28.06.2023 г. от 13:00 ч., комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на техните отговори. На всички допуснати до интервю бяха задавани предварително уточнени въпроси, съгласно чл. 42, ал. 3 от НПКПМДС, с които се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията отрази оценките си във формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

 

Крайните оценки от интервюто са както следва:

 

Име,презиме и фамилия Средно аритметична оценка
1 Малина Нинова Петровска 4.10

 

По точка втора:

На основание чл. 43 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се определят окончателните резултати на успешно издържалите теста и интервюто кандидати, както следва:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат по чл. 24, т. 1 от НПКДС Коефициент Резултат от интервю Коефициент Окончателен резултат
1 Малина Нинова Петровска 3.75 4 4.10 5 35.50

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :   /п/

                                                                                                                                    (П. Цветкова)