Get Adobe Flash player

ПРИЗИВ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРИЗИВ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

   Уважаеми съграждани,

Във връзка с Указанията на Националния оперативен щаб се обръщаме към вас с молба да ограничите до минимум заявяването на административни услуги на място в  Общинска администрация – Искър.

Всички местни данъци и такси могат да бъдат платени по електронен път – чрез електронно банкиране или ePay!

Напомняме, че предоставяме електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, които са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на сайта на Община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/администрация/административни-услуги/ както и на адрес: www.egov.bg

Информираме Ви, че можете да ползвате Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), в която Община Искър е интегрирана. Системата е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. ССЕВ дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите без необходимост от физическо присъствие на гражданите в тях !

Системата за сигурно електронно връчване на съобщения и съдържащи се в тях документи (е-Връчване) замества класическия  метод за доставка на писма и е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4  от Закона за електронното управление. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 в сградата на общинска администрация – Искър и сградите на Кметствата на територията на общината няма да се допускат посетители с видими белези на заболяване (кихане, кашляне, секрети на очите и носа, висока температура).