Get Adobe Flash player

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

 • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
 • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
 • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
 • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
 • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда”  безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Община Искър кандидатства за 3 работни места:

 1. Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство“, Професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия , дата на провеждане на интервюто с кандидатите 15.11.2018 г., начален час на интервюто 15:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ №38, конферентна зала, ет.2,
 2. Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване „, Професионално направление – Икономика, дата на провеждане на интервюто с кандидатите 15.11.2018 г., начален час на интервюто 13:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ №38, конферентна зала, ет.2,
 3. Дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване“, Професионално направление – Администрация и управление , дата на провеждане на интервюто с кандидатите 15.11.2018 г., начален час на интервюто 14:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ №38, конферентна зала, ет.2.
 4. Критерии за кандидатстване
 • Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:
 • Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;
 • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
 • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
 • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Забележка: В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

 • Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:
 • Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
 • Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя
 • Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН;

 

Забележки: Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Документите за завършено висше образование и правоспособност се представят преди насочване от дирекция „Бюро по труда“ към работното място, за което е класиран кандидатът.

В срок до 19.10.2018г.  включително, кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа възможност комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично или по електронен път при техническа възможност.