Get Adobe Flash player

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСКЪР В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 290 от 30.06.2005 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 17 за

реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, изм. с Решение № 340 от 30.11.2005 г., изм. и доп. с Решение № 429 от 28.06.2006 г., изм. и доп. с Решение № 96 от 29.04.2008 г., изм. и доп. с Решение № 153 от 30.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 428 от 30.09.2009 г.

В деловодството на Общински съвет – Искър е получено Съобщение от

Административен съд – Плевен за образувано адм. дело по Протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен срещу разпоредбите на чл.52, ал.1 и ал.2, т.1 – т.13 от Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва:

В раздел ХІІ „Регистър на едноличните общински търговски дружества с общинско имущество и на търговските дружества с общинско участие в капитала“, в чл.52, ал.1 е посочено, че : „Регистърът се води по образец, утвърден със заповед на кмета на общината, а в чл.52, ал.2, т.1 – т.13 от Наредба № 17 е отбелязано, че: В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. номер и партида на вписването на търговското дружество в търговския регистър,

номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;

 1. вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;
 2. предмет на дейност на дружеството и срок за който е учредено;
 3. каптал, съответно уставен фонд, разпределение на капитала;
 4. имена, седалище и адрес на управление на съдружниците или учредителите,

размер на дяловете, промени в съдружниците и в размера на дяловете, прехвърляне на акции;

 1. имена на членовете на органите на управление и на лицата, които представляват

дружеството;

 

 1. размер на общинското участие, имената, постоянния и настоящия адрес на лицето,

упълномощено да представлява общината в Общото събрание на съдружниците, съответно на акционерите;

 1. участия в други търговски дружества, размера на участието и разпределението на

капитала в тези дружества;

 1. клонове;
 2. преобразуване, сливане, вливане, разделяне и отделяне; прехвърляне на

предприятия;

 1. прекратяване на дружествата;
 2. сключени договори по реда на раздел VІІ: способ /търг или конкурс/, дата на

подписването на договора, предмет, страни и цена;

 1. способ за приватизация, дата на подписване на приватизационната сделка, купувач

/купувачите/ на дялове, акции.

Горепосочената разпоредба противоречи на разпоредбите на чл.27-31 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена на основание чл.54а, ал.2 от Закона за общинската собственост (чл.54а, ал.2: „Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустроиството и на Министъра на правосъдието.“)

Следователно Кмета на Общината няма материална компетентност да утвърждава образец, по който да се води регистъра. Следователно разпоредбата на чл.52, ал.1 от Наредба № 17, приета от ОбС – Искър противоречи на разпоредбата на чл.54а, ал.2 от Закона за общинската собственост, който е по-висок по степен нормативен акт, поради което се явява незаконосъобразна.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва още, че в разпоредбата на чл.27 от Наредба № 8/17.12.2009 г. е посочено какви регистри се създават и поддържат в общината – техния брой е 4, а именно:

 • регистър за общинските предприятия (приложение № 9);
 • регистър за търговските дружества с общинско участие (приложение № 10);
 • регистър за юридическите лица с нестопанска цел (приложение № 11) и
 • регистър за гражданските дружества, в които участва общината (Приложение №

12).

В разпоредбите на чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31 от Наредба № 8/17.12.2009 г. детайлно са посочени какви факти и обстоятелства следва да се вписват във всеки един от нормативно посочените регистри, като се цитира на всеки от посочения вид регистър съответното приложение – а именно: приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11 и приложение № 12, като във всяко от тях е посочено съдържанието на съответните графи.

При съпоставката на двете уредби на първо място се забелязва различие в броя на предвидените регистри, като съответно в Наредба № 17 на ОбС – Искър се предвижда един общ регистър, докато в законовата разпоредба са предвидени четири отделни регистъра.

На второ място според разпоредбата на чл.54а, ал.2 от ЗОбС образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието – Наредба № 8/17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в ЗОбС и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. В чл.27-31 от Наредба № 8/17.12.2009 г., се създават правила, свързани със създаването на четири отделни регистри, с използването на задължителни образци за съставянето им, както и конкретно изброени реквизити като задължително съдържание на всеки един регистър.

С препращащата норма на чл.54а, ал.2 от ЗОбС законодателят е утвърдил по императивен начин правила относно образците на регистрите, редът за съставянето, воденето и съхраняването им, поради което всяко отклонение от тези правила в подзаконов акт от по-ниска степен ще доведе до непълна и/или незаконосъобразна уредба.

В протеста на Окръжния прокурор се казва, че от прегледа на съдържанието на разпоредбите на чл.52, ал.1 и ал.2, т.1 – т.13 от Наредба № 17 на ОбС – Искър е видно, че в резултат на административно усмотрение е закрепен ред за един общ регистър на общинските предприятия и на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник с изисквания и реквизити, които са в явно несъответствие със задължителното съдържание на регистрите, съобразно посочените законови правила.

Следователно разпоредбите на чл.52, ал.1 и ал.2, т.1 – т.13 от Наредба № 17 на ОБС – Искър пряко противоречат на разпоредбите на по-висок по степен нормативен акт – Наредба № 8/17.12.2009 г., приета на основание чл.54а, ал.2 от ЗОбС, поради което се явяват незаконосъобразни.

Предвид изложените съображения, Окръжния ппокурор протестира отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт, предвидени в чл.52, ал.1 и ал.2, т.1 – т.13 от Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър и предлага на Административен съд – Плевен да постанови тяхната отмяна.

Следва да се отбележи, че Наредба № 17, приета от Общински съвет – Искър в настоящата си редакция касае само реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината в тези дружества, но не и условията и реда за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, както и за сключване на договори за съвместна дейност.

Наредба № 17, приета от Общински съвет – Искър не се прилага и по отношение на общинските предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост като това обстоятелство е посочено изрично в чл.4 от Наредбата.

 

 1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба – Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества в съответствие с актове от по-висока степен, а именно: Закона за общинската собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, местната нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за общинската собственост и Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

 

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Изменението на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества.

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър.

Проект за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър. (37.0 KiB, 80 downloads)

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА:

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър с Решение № 290 от 30.06.2005 г.,

посл. изм. и доп. с Решение № 428 от 30.09.2009 г.

 

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение на Наредбата
2.
3.

 

 

 

 

19.06.2018 г.

Гр. Искър