Get Adobe Flash player

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

 ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Искър чрез настоящото публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail: iskar@atlantis.bg

 

МОТИВИ

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Причини, който налагат приемането:

Съгласно чл. 4 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема дългосрочен дълг за:

  • финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност; рефинансиране на съществуващ дълг;
  • предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
  • осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
    финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство и финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Самите основания, даващи право за стартиране на процедура за поемане на дългосрочен общински дълг, сочат в повечето хипотези на изключителност, която налага своевременни и адекватни действия, предприемани от общинската администрация и общинския съвет. Предвидената в Закона за общинския дълг процедура изисква провеждане на публично обсъждане, с цел осигуряване на прозрачност на процедурата и информираност на местната общност.

Съгласно разпоредбите на чл. 15 от Закона за общинския дълг, който определя условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг, Общински съвет – гр. Искър, област Плевен  е необходимо да приеме Наредба, с която да определи цялостната организация за поемането, обслужването и управлението, включваща и условията и реда за провеждане на обществено обсъждане.

Съгласно чл. 15, ал.2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет разглежда предложението за поемане на общински дълг най-малко един месец след датата на обсъждане на проекта, което се явява оптималният срок при приемане на такъв тип решение.

Целите, които се поставят:

– определяне на организацията за поемането, обслужването и управлението на общинския дълг;

– определяне на конкретните условия и реда за провеждане на обществено обсъждане на проектите, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг;

– публичност на информацията за проектите, изпълнявани от общината;

– прозрачност при поемане на дългосрочен дълг;

 

– възможност за участие на местната общност при вземане на решения за поемането на дълг и за проектите, които ще се реализират в общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на
бюджетни средства.

Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са съответствие със
законовата уредба – чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг и по-голяма оперативност
при вземане на решение за поемане на дългосрочен дълг.

Регламентирани са цялостната организация за поемането, обслужването и управлението на дълга и условия и ред за провеждане на обществено обсъждане на проектите, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен дълг.

Привеждане на нормативната база на община Искър в съответствие със Закона за общинския дълг.

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

Правни основания

Настоящата Наредба се приема с правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.15 от Закона за общинския дълг.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общинския съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за цялостната организация  по поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община  Искър, област Плевен.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

Приложение:

Icon of ПРОЕКТ ! 	 НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА  ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН дългПРОЕКТ ! НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН дълг    [23.02.2018]   [425.4 KiB]   [300 сваляния]
С П Р А В К А
С П Р А В К А
D0A1-D09F-D0A0-D090-D092-D09A-D090_2.docx
15.5 KiB
109 Downloads
Подробности