Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.35 ОТ НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.35 ОТ НАРЕДБА № 26

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

 

В чл. 35 се създава нова ал.1 със следното съдържание:

(1) Продажбата на земя – частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда върху общинската земя.”

 

Редакция на чл.35 към настоящия момент:

Чл.35. (1) (Отм. – Решение № 320 от 19.07.2017 г. по адм. дело № 345/2017 г. на АС – Плевен).

(2) Лицата по ал.1 могат да подадат заявление за придобиване правото на собственост върху общинската земя до Кмета на Общината. Заявлението се придружава с договор за отстъпено право на строеж или нотариален акт, скица и удостоверение за наследници (ако е необходимо) и одобрения архитектурен проект.

(3) (Отм. – Решение № 320 от 19.07.2017 г. по адм. дело № 345/2017 г. на АС – Плевен).

(4) Продажбата на земята по ал.1 се извършва по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните оценки на имотите.

(5) Продажбата се извършва от Кмета на Общината, който издава заповед и сключва договор.