Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  1. В чл. 13, ал.1 се добавя нова т.3 със следното съдържание:

„3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”

 

Редакция на чл.13, ал.1 към настоящия момент:

„Чл.13. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. подаване на оставка;
  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като

председател за повече от три месеца.”

 

  1. В чл. 13а, ал.1, т.3 се изменя, както следва:

„3. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”

Редакция на чл.13а, ал.1 към настоящия момент:

„(1) Правомощията на зам. Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

  1. при подаване на оставка;
  2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като Зам. председател за повече от три месеца;
  3. по искане на не по-малко на 1/3 от общинските съветници.”

 

  1. В чл. 15, ал.1, т.8 се отменя.

Редакция на чл.15, ал.1, т.8 към настоящия момент:

„Чл.15. (1) Председателят на общинския съвет:

  1. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет.

 

  1. Чл. 16, ал.1, изречение трето се изменя, както следва:

„Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.”

Редакция на чл.16, ал.1 към настоящия момент:

„(1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината.”