Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.28 и ЧЛ.36 ОТ НАРЕДБА № 31 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.28 и ОТМЯНА НА ЧЛ.36 ОТ НАРЕДБА № 31

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ИСКЪР

 

Чл. 28 се изменя, както следва:

Чл.28. Децата в детските градини на територията на община Искър се отписват:

  1. по желание на родителите /настойниците/ със заявление до директора;
  2. при постъпване в първи клас;
  3. при продължително отсъствие до два месеца по неуважителни причини без

предупреждение на директора за предполагаемото време и сериозността на причините за отсъствие, заявени в писмен вид;

  1. при преместване от подготвителна група от една детска градина в друга с

необходим документ.”

 

Редакция на чл.28 към настоящия момент:

Чл.28. Децата в детските градини на територията на община Искър се отписват:

Ÿ по желание на родителите /настойниците/ със заявление до директора;

Ÿ при постъпване в първи клас;

Ÿ  при продължително отсъствие до два месеца по неуважителни причини без

предупреждение на директора за предполагаемото време и сериозността на причините за отсъствие, заявени в писмен вид;

Ÿ  при преместване от подготвителна група от една детска градина в друга с

необходим документ;

Ÿ при не заплащане на таксата за престои в детската градина до два поредни

месеца.”

 

Чл. 36 се отменя.

Редакция на чл.36 към настоящия момент:

Чл.36. При преместването от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси в детската градина. Не се приема дете в друга детска градина на територията на общината без съответния документ.”