Get Adobe Flash player

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“

Община Искър стартира изпълнение на

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ съвместно с  Фонд „Социална закрила”

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Искър.

На 02.07.2018г. се подписа договора с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.

Обща стойност на проекта е 29 826,00 лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 843,40 лeва. Община Искър участва със собствено финансиране в размер на 2 982,60 лева.

Основна цел на проекта е развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”, чрез подмяна на оборудването в кухнята, обзавеждане на Домашен социален патронаж към Община Искър като се закупят и монтират нови енергийноефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти.

Дейностите по проекта включват:

1.   Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

2.   Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на ДСП съвременно енергийноефективно кухненско оборудване/обзавеждане, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;

3.   Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на кухненско оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията по ЗОП;

4.   Избор на изпълнител и изготвяне  на договор;

5.   Подписване на тристранен договор между община Искър, фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител;

6.   Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване/обзавеждане;

7.   Информиране и публичност;

8.   Отчитане на проекта.

Със Заповед №254/05.07.2018г.на Кмета на община Искър е сформиран екип за реализиране на проекта.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 31.10.2018 г.

От екипа на проекта