Get Adobe Flash player

Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл – Гл. експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл – Гл. експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Искър се проведе заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 665 от 07.12.2022 г. на Кмета на Общината, на което единодушно се приеха следните решения:

 

  1. Допуснатият кандидат да се яви на 10.01.2023 г. в 10:00 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината за решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

 

  1. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 10.01.2023 г. в 13:00 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината.

 

  1. При успешно издържан тест, кандидатът следва да се яви на интервю на 10.01.2023 г. в 13:30 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината.

 

Критерии и система за оценяване на теста и интервюто за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“ в Дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър

 

Конкурсът, включва решаване на тест и интервю.

 

Тестът включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, съобразно връчената на кандидата длъжностна характеристика.

 

Време за решаване на теста  – 60 минути.

 

Тестът се състои от 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

 

Верният отговор да се огражда с кръг или се отбелязва със знак „Х“.

 

Формирането на оценката става по следния начин:

  • при верен отговор на 20 до 21 въпроса, кандидата получава оценка – 00;
  • при верен отговор на 22 до 23 въпроса – оценка 50;
  • при верен отговор на 24 до 25 въпроса – оценка 00.

 

За успешно издържал теста се счита кандидат получил оценка  минимум 4.00 и се допуска до интервю.

 

Кандидат, отговорил правилно на по-малко от 20 въпроса се оценява „неиздържал теста“ и не се допуска до интервю.

 

На допуснатия до интервю кандидат, членовете на конкурсната комисия задават предварително уточнени въпроси.

 

При провеждане на интервюто всеки член на комисията определя резултата на кандидата по 5-степенна скала въз основа на оценките, които е поставил по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто с кандидата е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил общ резултат от интервюто не по-малък от 4.00.

 

За формиране на оценката от интервюто всеки от членовете на конкурсната комисия ще попълни формуляр – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

 

Съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, комисията определя следните коефициенти, с които да се умножават резултатите получени от теста и интервюто:

 

 

  • Тест за устройството и функционирането на администрацията и познания от

професионалната област – коефициент „4“ ;

 

  • Интервю – коефициент „5“.

 

 

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите получени от решаване на теста и от интервюто, умножени със съответните им коефициенти (коефициент „4“ за теста и коефициент „5“ за интервюто.)

 

Комисията, уточни въпросите за интервюто, съгласно Въпросника приложен към настоящия протокол, чрез които да се установи до каква степен кандидата притежава необходимите компетентности, а именно: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.

 

 

Конкурсна комисия: