Get Adobe Flash player

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.4 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет гр.Искър, Община Искър обявява

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ III с площ 1520 кв.м. в кв.81, с начална годишна наемна цена 68.40 (шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева за срок от 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе на 05.04.2018 год. от 14.00 часа в заседателната зала на общинската администрация.

Депозитът за участие в публичния търг е в размер на 6.84 (шест лева и осемдесет и четири стотинки) лева, представляващ 10% от годишната наемна цена и се внася до 12.00 часа на 05.04.2018 год. на гише № 2, намиращо се в центъра за услуги и информация, ет.1 в Община Искър или по банков път.

 

СЖ Експресбанк“ АД, Плевен

IBAN: BG09TTBB94003318008608

BIC: TTBBBG22

 

Тръжната документация на стойност 24.00 лв., с включен ДДС се получава в стая 210, ет.2 в сградата на Общината. Заплащането може да се извърши на гише № 2, намиращо се в центъра за услуги и информация, ет.1 в Община Искър или по банков път.

 

„СЖ Експресбанк“ АД, Плевен

IBAN: BG93TTBB94008418008591

BIC: TTBBBG22

Вид плащане: 447000

Срок за закупуване на документите до 12.00 часа на 04.04.2018 г.

Оглед на имота ще се извършва след закупуване на тръжната документация, по предварителна заявка до 04.04.2018 год.

Реда и условията за провеждане на публичния търг са уредени нормативно в Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – гр.Искър.

За допълнителна информация тел. 06516 / 24-24, вътр.210 – старши специалист ”Общинска собственост”