Get Adobe Flash player

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. с Решение, издадено от Народното събрание (обн. ДВ., бр.73 от 3 септември) и с Указ № 245 от 16 септември 2021 г. на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29  септември 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Решение № 21-ПВР/НС от 2 октомври 2021г. на РИК-Плевен относно определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за народни представители на 14.11.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Консултациите ще се проведат на 07 октомври 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г. или заверено от  председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“;

 

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за произвеждане на изборите за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.bg . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-президент-и-народно-събрание/ .

 

Приложения:

 

  1. Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК;
  2. Решение № 21-ПВР/НС от 02 октомври 2021 г. на РИК - Плевен;
  3. Образец за състав на СИК

 

 

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/избори-президент-и-народно-събрание/ .

 

 

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, се обръщам към Вас с молба при явяването си да спазвате всички изисквания за безопасност, като носите лични предпазни средства !