Get Adobe Flash player

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(СИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(СИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен за изборите за общински съветници и за кметове. 

Консултациите ще се проведат на 20-ти септември 2023 г. (сряда) от 10,30ч. в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, етаж 2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК, са подробно описани в Решение №2378-МИ от 12 септември 2023г., с което можете да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg. Обръщам внимание, че съгласно т.17 от Решението на ЦИК, за членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и владеят български език.

Съгласно т.2. от Решение № 2378-МИ от 12 септември 2023г.на ЦИК, ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Решенията на ОИК-Искър можете да намерите на интернет страницата на ОИК-Искър на адрес: https://oik1523.cik.bg .

Предложенията за съставите на СИК на община Искър е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com  във формат word. Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

 

Поканата за провеждане на консултациите и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

Изискуемите от Вас документи по Изборен кодекс, посочени по-горе в поканата, са неразделна част от протокола на консултациите и се изпраща с предложението на Кмета на общината до ОИК-Искър за назначаване на състава на СИК на община Искър.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

 

С уважение,

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината