Get Adobe Flash player

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014 – 2020 г,  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014 – 2020 г,  обявява прием на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. , обявява процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР 2014 – 2020 г. и Приоритет 2.1 „Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението чрез инвестиции в публична инфраструктура, разширяване на социалните услуги и повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование“, Специфична цел 2.1.2.  „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. Здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ .

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението;
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;
  • Местни социални дейности за социално включване.

Общ бюджет на процедурата: 1 486 408,00 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000,00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166,00 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg  и http://mig-kk.eu/

Краен срок за представяне на предложенията: 15.01.2020 г., 17:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.