Get Adobe Flash player

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

 

за длъжността: Главен експерт Бюджет и финансов контрольор

в дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър

 

I. Допуснати кандидати за участие в конкурса:

  1. Веселка Михайлова Михайлова

II.Недопуснати кандидати за участие в конкурса:

Няма

 

 

Председател на конкурсна комисия:  (Полина Цветкова)

Дата: 7.12.2022 г.