Get Adobe Flash player

Справка – План-сметка ТБО 2024 г.

С П Р А В К А

от проведено обществено обсъждане за отразяване на предложения и становища по проекта на

План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта на План-сметката Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани

предложения / становища

по проекта на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

2.
3.

 

 

 

15.12.2023 г.

Гр. Искър