Get Adobe Flash player

Заявка

   Утвърждавам

                                                                                              Кмет:……………………

                                                                                            / инж.Вал.Йорданов/

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ОП 01-01

Основна процедура „Съставяне на

проектобюджет”

 

 

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира процеса на съставяне на проектобюджета на общината  има за цел унифициране на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия, от несъответствия с възприетите стандарти и осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати.

.

 

 1. 2.      Описание на правата и отговорностите

 

2.1. Матрица на правата и отговорностите

 

   Длъжност, звено

Дейност

Кмет на община

Зам.

кмет

Директор на дирекция

„ФСАО”

 

Второстепенни

разпоредители/ВРБК/

Ръков.

на

звена

Предсе-

дател

ОбС

ПК в ОбС

ОбС

1.Определяне изходните постановки на бюджетния процес

 Р

2.Определяне на годишните цели на бюджетните звена

 Р

С

  О

О

3.Предварителни разчети за бюджетните разходи

 И

О

4.Предварителни разчети за бюджетните приходите

И

О

5.Указания за съставяне на прогноза за размера на собствените приходи и разходи от второстепенните разпоредители

Р

О

6.Разработване на прогнози за приходите и разходите от второстепенните разпоредители

И

К

О

О

7.Проверка за съответствие на прогнозите за приходите и разходите с изискванията

О

8.Изготвяне на прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи

И

О

9.Представяне на прогнозата в Министерството на финансите

О

10.Уточняване на прогнозата за приходите

И

О

11.Корегиране на

проектобюджетите на бюджетните

звена

И

С

К

О

О

12.Корегиране на годишните цели на бюджетните звена

И

С

К

О

О

13.Разработване на  проектобюджет на общината

И

С

К

О

О

14.Обсъждане на

проектобюджета с обществеността

О

15.Внасяне на проектобюджета на общината за разглеждане в ОбС.

 

Р

О

 

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – рeшава.

 1. 2.      Отговорности, изменение

За спазването и контрола на процеса отговарят Кмета на общината,Кметове на кметства,Директори на училища,Директори на дирекции, Главен счетоводител на общината, ръководителите на  бюджетни дейности.

 

Промените на тази ОП стават със заповед на Кмета на общината;

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса:

Директори на дирекции

Главен счетоводител на общината;

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Директора на дирекция „ФСАО”.

 

 

 

4. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Всички констатации от вътрешните одити на СФУК и коригиращите мероприятия по тази процедура се документират в одиторски отчет.

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 01-01 “Действия при съставяне на проектобюджета”

 

Утвърдени от Министерството на финансите бюджетни форми.

 1. 5.      Приложения

Образци от посочените в т. 4 документи

 

ОБЩИНА
ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

РИ 01-01

Работна инструкция „Действия при съставяне на проектобюджет”

 

Действия при съставяне на проектобюджета

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Тази работна инструкция регламентира действията, които трябва да бъдат извършени от оторизираните служители при разработването на  проектобюджета на общината.

 

 

2. Ход на процеса, разпределение на задълженията и срокове

 

 

Действие

Описание

Отговорник

Срок

 

1. Определяне изходните постановки на бюджетния процес

 

Кметът на общината подготвя и изпраща писмо до ръководители на бюджетни дейности, с което ги уведомява за началото на бюджетната процедура, за основните принципи, които ще бъдат водещи при съставянето на бюджета за следващата финансова година и за сроковете, които трябва да се спазват от длъжностните лица при изпълнение на конкретните им задължения.

 

Кметът

 

м.юни

 

2. Определяне  на годишните цели на бюджетните звена

 

На базата на Общинския план за развитие на общината ръководителите на бюджетни звена уточняват годишните си цели за следващата финансова година, които се изразяват чрез специфични за дейността им натурални и стойностни показатели. Целите визират крайните резултати от дейността на звената и могат да бъдат по-високи, равни или по-ниски от тези за текущата година.

Ръководителите на бюджетни звена

 

м.юни

 

3.Предварителни разчети за бюджетните разходите

 

 

На базата на уточнените годишни цели  се правят прогнози за необходимите разходи по бюджета за следващата финансова година.

 

 

Директор на дирекция”ФСАО”

м.август

 

4. Предварителни разчети за бюджетните приходи

 

На базата на информация от МФ и собствени прогнозни разработки се правят разчети за очакваните приходи по бюджета за следващата финансова година

 

Директор на дирекция”ФСАО”

м.август

 

5. Указания за съставяне на прогноза за размера на собствените приходи и разходи от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити

С писмо подготвено от Директора на дирекция”ФСАО” се дават указания за формите, сроковете и друга необходима информация за разработването на прогнозите и разходите от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Директор на дирекция”ФСАО”

м.август

 

6. Разработване на прогнозите за приходите и разходите  от второстепенните разпоредители

Прогнозите за приходите и разходите се разработват по утвърдените форми от Второстепенните

разпоредители

Директор на дирекция”ФСАО”

м.август

 

7. Проверка  за съответствие на

прогнозите за приходите и разходите  с изискванията

Проверява се дали прогнозите за приходите и разходите съответстват по утвърдените бюджетни форми

Второстепенни

разпоредители

м.август

 

8. Изготвяне на прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи.

 

На база прогнозите за приходите и разходите и Указания на Министерството на финансите,се разработва прогноза за размера на собствените приходи и местни разходи.

Директор на дирекция”ФСАО”

м.август

 

9.Представяне на прогнозата в Министерството на финансите.

 

Разработената, съгласно изискванията прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи се представя в Министерството на финансите

Директор на дирекция”ФСАО”

В срок определен от МФ

 

10. Уточняване на прогнозата за субсидията за района

 

На базата на финансовите взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет,утвърден със Закона  за Държавния бюджет на РБ и собствената прогноза се уточнява прогнозата за бюджетните приходи на Общината

 

Директор на дирекция”ФСАО”

м.

януари

 

11. Коригиране на проектобюджетите на бюджетните звена

 

На базата на очакваната приходи се коригират проектобюджетите на бюджетните звена, с което се уточнява прогнозата за разходната част на бюджета за следващата финансова година.

 

Директор на дирекция”ФСАО”

м.

януари

 

12. Коригиране на годишните цели на бюджетните звена

 

 

На основата на очаквана приходи и очаквани разходи, бюджетните звена коригират своите годишни цели и показатели.

Ръководителите на бюджетните звена

м.

януари

 

13. Разработване на проектобюджет на общината

 

Окончателният проектобюджет на общината се разработва във вид за обсъждане от Общинския съвет – по функции, дейности и основни разходи, заедно с необходимите приложения към него.

 

Директор на дирекция”ФСАО”

м.

февруари

 

14. Обсъждане на проектобюджета на общината с обществеността

 

 

При обсъждането на проектобюджета на общината с обществеността се акцентира върху коригираните цели на бюджетните звена, показателите за нивото и качеството на публичните услуги и предвидените средства за тяхното финансиране. Проучва се мнението на гражданите относно приоритетите. Водят се протоколи, които се предават в Дирекция”ФСАО” след тяхното обобщаване се внасят заедно с проектобюджета на общината в Общинския съвет.

 

Кмет

Председателят на Общински съвет,Председатели на ПК на ОбС

м.

февруари

15. Внасяне на

проектобюджета на общината за разглеждане в ОбС

 

Кметът на общината внася  проектобюджета на общината за съответната финансова година за обсъждане и приемане от Общинския съвет.

 

Кмет

м.

февруари

 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ОП 01-02

Основна процедура „Обсъждане и приемане на бюджета”

1.Цели

Тази процедура регламентира процеса на обсъждане на предварителния вариант за проектобюджета и на същинския проектобюджет на общината с обществеността и стъпките, свързани с неговото приемане от Общински съвет

/ ОбС /.

Тя има за цел унифициране на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия и от несъответствия с възприетите стандарти, както и осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати.

 

2. Описание на процедурата и правомощията

2.1. Матрица на правата и отговорностите

 

                 Длъжност, звено

Дейност

Кмет

Зам.  кмет

Директор на дирекция

„ФСАО”

Второстепенни

разпоредители

Ръководители на звена

Предсе-дател ОбС

ПК на ОбС

ОбС

1.Внасяне на проектобюджета за обсъждане в ОбС

P

2.Обсъждане на бюджета в ПК на Общинския съвет

 И

 К

 О

3.Разглеждане на проектобюджета в Общинския съвет

О

4.Приемане на бюджета

О

5.Запознаване на бюджетните звена с решението на ОбС  за бюджета

С

О

И

И

6.Разработване на бюджета по пълна бюджетна класификация и по тримесечия

О; К

 О

7.Представяне на бюджета в Министерството на финансите и Сметната палата

 О

8.Представяне на бюджета пред обществеността

О

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – решава.

 

3. Отговорности, изменение.

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Кмета на общината,Председателя на ОбС,Председатели на ПК към ОбС,Кметове на кметства,Директори на училища,Директори на дирекции, Главен счетоводител на общината, Ръководителите на  бюджетни дейности.

 

Промените на тази ОП стават със заповед на Кмета на общината;

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса:

Директори на дирекции

Главен счетоводител на общината;

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Директора на дирекция „ФСАО”.

 

 

4. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Всички констатации от вътрешните одити на СФУК и коригиращите мероприятия по тази процедура се документират в одиторски отчет.

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 01-02 “Обсъждане и приемане на бюджета”

 

ДОК 01-02-01 “Контролен лист за разработване и приемане на бюджета”

 

 

Утвърдени от Министерството на финансите бюджетни форми

 

 1. 6.      Приложения

 

Образци от посочените в т. 4 документи                

  

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ДОК 01-02-01

Контролан лист

                                            

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

РАЗРАБОТВАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Проектобюджетът на общината е разработен въз основата на:

 

1.Разработени проектобюджети от второстепенните

разпоредители с бюджетни кредити;

Да Не
2.Предоставена от Министерството на финансите  информация за разчетените натурални и стойностни показатели по Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година; Да Не
3.Указания от Министерството на финансите за съставяне на общинските бюджети; Да Не
4.Размерът на собствените приходи определен ли е на база размерите на местните данъци и такси и цени на услуги,заложени в Наредба № 20 зя определяне размера на местните данъци на територията на общината през съответната година и Наредба №13 за определяне и админинстриране на местните такси и цени на услуги; Да Не
5.Размерът на местните такси и цени на услуги определени ли са на база реално остойностяване на разходите за предоставяне на публичните услуги; Да Не
6.Към бюджета приложени ли са план-сметки на извън бюджетните сметки и фондове; Да Не
7.Предвиден ли е резерв до 10 % за делегираните от държавата дейности и определен процент за дейностите-местна атговорност; Да Не
8.Предвидени ли са средства за бедствия и аварии,съгласно чл.65,ал.1 от Закона за защита при бедствия и аварии; Да Не
9.Спазени ли са изискванията за размера на задълженията на общината, съгласно чл.12 от Закона за общинския дълг; Да Не
10.Извършено ли е публично обсъждане на бюджета .

 

Да Не

 

 

 

 

 

Дата……………………                   Директор на дирекция”ФСАО”:………………………..

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ОП 01-03

Основна процедура „Изпълнение на бюджета”

1. Цели

Тази процедура регламентира процеса на текущо изпълнение на бюджета на общината през съответната финансова година.

Тя има за цел унифициране на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия, от несъответствия с възприетите стандарти и осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати.

 1. 2.      Описание на процедурата и отговорностите

 

2.1. Матрица на правата и отговорностите

 

                     Длъжност, звено                              Дейност

 

Кмет на община

Директор на дирекция

”ФСАО”

Главен

счетоводител на община

Второстепеннен разпоредител

1.Определяне правомощията на второстепенни разпоредители

Р

И

2.Оценка на потребностите от бюджетни средства

 О

О

3.Заявяване на необходимите средства

 С

О

4.Проверка за съответствие на заявките с бюджетите на ВРБК

 К

5.Проверка за осигуреност на заявките с налични средства по бюджетните сметки на общината

  К

6.Проверка за съответствие на заявките с приоритетите

 К

7.Вземане на решение за отпускане на средства

Р

8.Извършване на разходи

О

О

9.Мониторинг на потребностите и постъпленията

 О

О

10.Изготвяне на предложение за промени в разходите по параграфи

Р

 О

 С

С

11.Вземане на решение за промени в разходите по параграфи

 Р

С

И

И

 

О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава

 

 

3. Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Кмета на общината,Кметове на кметства,Директори на училища,Директори на дирекции, Главен счетоводител на общината, ръководителите на  бюджетни дейности.

 

Промените на тази ОП стават със заповед на Кмета на общината;

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса:

Директори на дирекции

Главен счетоводител на общината;

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Директора на дирекция „ФСАО”.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря      .

 

4. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Всички констатации от вътрешните одити на СФУК и коригиращите мероприятия по тази процедура се документират в одиторски отчет.

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 01-02         “Действия при изпълнение на бюджета”

 

ДОК 01-03-01 “Заявка за необходимите средства за текущо финансиране”

 

 

Утвърдени от Министерството на финансите бюджетни форми

 

 1. 7.      Приложения

 

Образци от посочените в т. 4 документи

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

РИ 01-02

Работна инструкция „Действия при изпълнение на бюджета”

 

 

Действия при изпълнение на бюджета

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Тази работна инструкция регламентира действията, които трябва да бъдат извършени от оторизираните служители при изпълнението на бюджета.

 

 

2. Ход на процеса, разпределение на задълженията и срокове

 

Действие

Описание

Отговорник

Срок

 

1. Определяне правомощията на второстепенните разпоредители

 

Със Заповед на Кмета на общината се определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и техните права и отговорности по отношение изпълнението на бюджета на общината.

Кметът

на общината

 

 

 

2. Оценка на потребностите от бюджетни средства

 

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити правят ежеседмична оценка на потребностите от бюджетни средства, като се спазват процедурите ОП 02-01 и ОП 02-02.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Ежесед-мично

 

 

3. Заявяване на необходимите средства

 

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в първия работен ден от седмицата, подават бюджетни заявки за необходимите им средства по типова форма (ДОК 01-03-01)

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Ежесед-мично

 

4. Проверка за съответствие на заявките с бюджетите на ВРБК

 

Главния счетоводител на общината извършват проверка на съответствие на заявките с бюджетните сметки на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. В случай на несъответствие, заявката се връща на нейния подател със забележки.

 

 

Главен счетоводител на общината

Ежесед-мично

 

5. Проверка за осигуреност на заявките с налични средства

 

 

Главния счетоводител извършват проверка на осигуреността на заявките с налични средства по сметките на общината. В случай на недостиг на средства, заявките се обслужват на етапи, съобразно постъпленията.

 

Главен счетоводител на общината

Ежесед-мично

 

 

6. Проверка за съответствие на заявките с приоритетите за плащане

 

Главния счетоводител на общината  извършва проверка на съответствието на бюджетните заявки и на разходите в тях, съгласно приоритетите, заложени в решението на ОбС за бюджета, като в случай на недостиг средства се превеждат само за приоритетните разходи, а заявките с не приоритетните разходи се заделят за изчакване.

Главен счетоводител на общината

Ежесед-мично

 

7. Вземане на решение за отпускане на средства

 

 

След извършените проверки от Главния счетоводител на общината  кмета на общината взема решение на кои бюджетни звена да се отпуснат средства и в какъв размер. Одобрява се/не се одобрява / заявката по типова форма (ДОК 01-03-01)

 

Кмет на община

Ежесед-мично

 

8.Извършване на разходи

 

 

На база на решението на Кмета на общината се извършват необходимите разходи като се спазват процедурите ОП 02-01 и ОП 02-02.

 

Главен счетоводител на общината

Ежедневно

 

9. Мониторинг на постъпленията и потребностите

Главния счетоводител на общината, Старши експерт/специалист/ „Бюджет и счетоводство” в кметствата и счетоводителите на училища, извършват мониторинг на ежедневните постъпления по бюджетните сметките на общината,кметствата и училищата. Главния счетоводител на общината, Старши експерт/специалист/ „Бюджет и счетоводство” в кметствата и счетоводителите на училища

Ежедневно

 

10. Изготвяне на предложение за промени в бюджетните разходите по параграфи

 

В случай, че предвидените кредити са недостатъчни за покриване на необходимите разходи, Директора на дирекция”ФСАО” изготвя предложение до Кмета за извършване на промени в разходите по параграфи в рамките на една бюджетна дейност или в бюджетни дейности в една бюджетна група.

 

Директор на

дирекция

”ФСАО”

При

необхо-димост

 

11. Вземане на решение за промени в разходите по параграфи

 

 

Кметовете на кметства правят предложение до кмета на общината за извършване на промени в разходите по параграфи в рамките на една бюджетна дейност. Промените се утвърждава със Заповед на кмета на общината.Директорите на училища със заповед променят разходите по параграфи и уведомяват общинската администрация.

 

Кметът на общината,

Кметови на кметства,Директори на училища

При

необхо-димост

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ДОК 01-03-01

Заявка

за необходимите средства за текущо финансиране

 

на ………………………………………………………………………….

 

за период от………………,до………………… година…………………

Основание

(№ на заявките за поемане на задължение,разходи за заплати и осигуровки и др.)

Дейност

№ на

параграфа §

Сума

в лева

Забележка

І. Делегирани от държавата дейности
1.
2.
3.
4.
5.
                         Всичко:
ІІ. Местни дейности        
1.
2.
3.
4.
5.
                         Всичко:
Общо І+ІІ
Проверка за съответствие:
1. Съответства ли заявката с бюджета на ВРБК; Да Н е ………………………………………..

( име,фамилия,подпис)

2. Съответстват ли разходите с наличните средства по бюджетните сметки на общината; Да Не ………………………………………..

( име,фамилия,подпис)

3. Съответстват ли разходите по заявките с приоритетите за плащане приети с решение на ОбС. Да Не ………………………………………..

( име,фамилия,подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:
1. Може да се предостави субсидия на ВРБК
2. Не може да се предостави субсидия на ВРБК по следната причина:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Дата:………………….               Предварителния контрол е извършен от :…………………………………..

( име,фамилия,подпис)

Забележка:1.Към заявката преди изплащане на заплатите се прилага Справка за необходимите средства за заплати и осгурителни плащания

 

изготвил:……………………….                                   КМЕТ/ДИРЕКТОР/:………………….   /…………………./                                                   /………………………/


                  С   П   Р   А   В   К   А

за разходите за заплати и осигуровки по дейности за м………………./…………….год.

 

Дейности 01-01 01-02 01-03 02-01 02-02 02-05 02-08 02-09 05-51 05-52 05-60 05-80
І. Делегирани от държавата дейности                        
1. Отбранително мобилиз.подготовка х х х   х              
2. Общинска администрация   х   х х              
3. ЦДГ/ОДЗ /   х х х х              
4. Предучил.подг.на 6 год.деца в у-ще   х х х х              
5. Общообразователни училища   х х х х              
6. Програми временна заетост х х х   х х            
  Всичко:                        
ІІ. Местни дейности   х х х х              
1. Ученически стол   х х х х              
2. Чистота   х х х х              
3. Др.дейности БКС   х х х х              
4. Обреди х х х х                
5. Др.дейности ССГЛ   х х х х              
6. Др.дейн.по транспорта   х х х х              
7. Др.дейн.по икономиката   х х х х              
  Всичко:                        
  Общо І+ІІ                        

Забележка:

1.Данните по справката отговарят на ведомостите на заетите в бюджетните дейности и осигурителните плащания към тях.        

 

2.


 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ОП 01-04

Основна процедура”Актуализация на бюджета”

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира процеса на внасяне на корекции в бюджета на общината в хода на финансова година. Тя има за цел унифициране на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия, на несъответствия с възприетите стандарти и осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати.

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

2.1. Матрица на правата и отговорностите

 

                 Длъжност, звено     Дейност

Кмет

Директор на дирекция”ФСАО”

Главен счетоводител

Второстепенни разпоредители

Предсе-дател на ОбС

ПК на ОбС

ОбС

1. Мониторинг на постъпленията и потребностите

 И

К

О

О

 

2. Изготвяне на предложение за промени в бюджета или за ползване на външни кредити

Р

О

 

3. Разглеждане на      предложението  в ПК на ОбС

О

4. Разглеждане предложението на кмета на общината  и становищата на ПК в Общинския съвет.

О

О

5. Изменение на кредитите за различните видове разходи

К;О

О

 

6. Служебна промяна на приходната и разходната част на общинския бюджет

Р

К

И

И

7. Изменение на размера на бюджетните кредите за различните видове разходи на бюджетна дейност

Р

С

И

И

8. Компенсирани промени на делегираните бюджети на общообразователните училища

И

И

  И

Р

 

 

О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава

     

 

 

3. Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Кмета на общината,Кметове на кметства,Директори на училища,Директори на дирекции, Главен счетоводител на общината, ръководителите на  бюджетни дейности.

 

Промените на тази ОП стават със заповед на Кмета на общината;

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса:

Директори на дирекции

Главен счетоводител на общината;

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Директора на дирекция „ФСАО”.

 

4. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Всички констатации от вътрешните одити на СФУК и коригиращите мероприятия по тази процедура се документират в одиторски отчет.

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 01-03         “Действия при актуализиране на бюджета”

Утвърдени от Министерството на финансите бюджетни форми

 

 1. 8.      Приложения

 

Образци от посочените в т. 4 документи

 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

РИ 01-03

Работна инструкция”Действия при актуализиране на бюджета”

 

Действия при актуализиране на бюджета

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Тази работна инструкция регламентира действията, които трябва да бъдат извършени от оторизираните служители при актуализиране на бюджета на общината през финансовата година.

 

2. Ход на процеса, разпределение на задълженията и срокове
 

 

Действие

Описание

Отговорник

Срок

1. Мониторинг на постъпленията и потребностите Главният счетоводител на общината,Старши /младши/специалист в кметствата,  счетоводителите на училища, извършват мониторинг на ежедневните постъпления по сметките на общината,кметствата и училищата

Главният счетоводител на общината,Старши

/младши/специалист,счетоводителите на училища

Ежед-невно

 

2. Изготвяне на предложение за промени в бюджета или за ползване на външни кредити

 

В случай, че общинските приходи в хода на финансовата година се разминават с предварителните разчети в посока на недостиг или превишение, Директора на дирекция”ФСАО” изготвя предложение до Общинския съвет, за извършване на промени в разходите по функции и/или за ползване на вътрешни или външни кредити. Предложението се   изготвя от името на Кмета на общината.

Директор на дирекция”ФСАО”

При необхо-димост

 

3. Разглеждане на      предложението  в ПК на ОбС

Предложението на Кмета на общината се разглежда от постоянни комисии на Общинския съвет.

Председателят на ОбС

При необхо-димост

4. Разглеждане предложението на кмета на общината  и становищата на ПК в Общинския съвет.  

На свое заседание Общинския съвет разглежда предложението на кмета на общината  и становищата на постоянните комисии и взема решение за промени в бюджета на общината относно направените корекции между отделните функции и дейности.

Председателят на ОбС

При необхо-димост

5. Изменение на кредитите за различните видове разходи  

Директор на дирекция “Финанси”,Старши /младши/специалист в кметствата,счетоводителите на училища  извършват необходимите корекции в бюджетите на звената, съгласно решението на Общинския съвет.

 

Директор на дирекция “Финанси”,Старши /младши/специалист в кметствата,счетоводителите на училища

До 10 дни след ре-шение

то на ОбС.

 

6. Служебна промяна на приходната и разходната част на общинския бюджет

 

Кмета на общината на основание писма на Министерството на финансите за промяна на взаимоотношенията на общината с ЦБ,както и други трансфери,и дарения,със заповед изменя приходната и разходната част на общинския бюджет.

 

Кмет на общината

При необходимост
7. Изменение на размера на бюджетните кредите за различните видове разходи на бюджетна дейност На основание правомощията дадени на кмета на общината от общинския съвет и предложения от Кметовете на кметства , Кмета на общината със заповед извършва промяна/прехвърляне/ на размера на бюджетните кредити ,без да изменя общия размер на кредитите в една дейности или група.

Кмет на общината

При необходимост
8. Компенсирани промени на делегираните бюджети на общообразователните училища Директорите на общообразователни училища на основание на предоставените им правомощия със заповед извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите,като в 3 8/три/ дневен срок преди изтичане на съответния месец уведомява Кмета на общината за това.

Директора на общообразователните училища

При необходимост

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

ОП 01-05

Основна процедура”Отчитане на бюджета”

 

 1. 1.      Цели

 

Процедурата ОП 01-05 “Отчитане на бюджета” регламентира процеса на текущо и годишно отчитане изпълнението на бюджета  на общината. Тя има за цел унифициране на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия, от несъответвия с възприетите стандарти  и осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати.

 1. 2.      Описание на процедурата и отговорностите

2.1. Матрица на правата и отговорностите

                 Длъжност, звено

Дейност

Кмет Директор на дирекция”ФСАО” Гл.счето-водител Старши счетоводител в общ.администрация Второстепенни разпоредители Предсе-дател ОбС ПК на ОбС ОбС
1. Разработване на месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината

 К

О

 О

2. Разработване на сборен месечен отчет за изпълнението на бюджета /форма 15 Б /

К

 О

5. Внасяне на сборния месечен отчет в Министерството на финансите и Сметната палата

К

 О

3. Разработване на тримесечни отчети за изпълнението на бюджета

 К

О

 О

4. Разработване на сборен тримесечен отчет за изпълнението на бюджета

 К

 О

5. Внасяне на сборния тримесечен отчет в Министерството на финансите и Сметната палата

 О

 О

6. Разработване на шестмесечни отчети за изпълнението на бюджета

 К

О

О

7. Разработване на сборен шестмесечен отчет за изпълнението на бюджета

 К

О

8. Внасяне на сборния шестмесечен отчет в Министерството на финансите и Сметната палата

О

 О

9. Разработване на деветмесечни отчети за изпълнението на бюджета

 К

О

О

10. Разработване на сборен деветмесечни отчет за изпълнението на бюджета

К

О

11. Внасяне на сборния деветмесечни отчет за изпълнението на бюджета Министерството на финансите и Сметната палата

 О

 О

12. Разработване на годишни отчети за изпълнението на бюджета

 К

О

О

13. Разработване на сборен годишен отчет за изпълнението на бюджета

  К

 О

14. Внасяне на сборния годишен отчет за изпълнението на бюджета Министерството на финансите и Сметната палата

 О

 О

15. Внасяне на сборния годишен отчет за изпълнението на бюджета  в Общинския съвет

 Р

О

16. Обсъждане на сборния годишен отчет за изпълнението на бюджета  от ПК към Общинския съвет

О

17. Разглеждане на сборния годишен отчет за изпълнението на бюджета  в Общинския съвет

О

18. Представяне на отчета пред обществеността

 О

 

 

 

 

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – решава

           

 

 

3. Отговорности, изменение

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Кмета на общината,Кметове на кметства,Директори на училища,Директори на дирекции, Главен счетоводител на общината, ръководителите на  бюджетни дейности.

 

Промените на тази ОП стават със заповед на Кмета на общината;

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса:

Директори на дирекции

Главен счетоводител на общината;

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Директора на дирекция „ФСАО”.

 

4. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Всички констатации от вътрешни одити на СФУК и коригиращите мероприятия по тази процедура се документират в одиторски отчет.

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

Утвърдените от МФ отчетни бюджетни форми.

 

РИ 01-04 “Действия при отчитане на бюджета”.

 

 1. 5.      Приложения

 

Образци от посочените в т. 4 документи.

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на бюджетния процес

 

РИ 01-04

Работна инструкция”Действия при отчитане на бюджета”

 

 

Действия при отчитане на бюджета

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Тази работна инструкция регламентира действията, които трябва да бъдат извършени от оторизираните служители при актуализиране на бюджета през финансовата година.

 

 

2. Ход на процеса, разпределение на задълженията и срокове

 

 

Действие

Описание

Отговорник

Срок

 

1. Разработване на месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

 

Първостепеният разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ и Второсепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК / изготвят месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, съгласно утвърдените от МФ форми .

Главен счетоводител,

Второстепен

ни разпоредители

Ежемесечно до 8- мо число на следващия месец

 

2. Разработване на сборен месечен отчет за изпълнението на бюджета

 

На базата на отчетите на ПРБК и ВРБК,Дирекция”ФСАО”изготвя сборен месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината, съгласно утвърдените от МФ форми /форма 15 Б /.

Директора на дирекция

”ФСАО”

Ежемесечно до10 число на следващия месец

 

3. Внасяне на отчета в МФ и СП

 

 

Отчет за  касовото изпълнение на бюджета на общината към последно число на месеца с натрупване от началото на годината /форма 15 Б / се внася в Министерството на финансите и Сметната палата.

Директора на дирекция

”ФСАО”

Ежемесечно до10 число на следващия месец

 

4. Разработване на тримесечни отчети за изпълнението на бюджета

 

Първостепеният разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ и Второсепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК / изготвят тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, съгласно утвърдените от МФ форми .

Главен счетоводител,

Второстепен

ни разпоредители

До 8-мо  число на месец април

 

5. Разработване на сборен тримесечен отчет за изпълнението на бюджета

 

 

На базата на отчетите на ПРБК и ВРБК ,”Дирекция”ФСАО”изготвя сборен месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината, съгласно утвърдените от МФ форми .

Директора на дирекция

”ФСАО”

До 10-то  число на месец април

 

6. Внасяне на отчета в МФ и СП

 

 

Отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината, за І-во тримесечие се внася в Министерството на финансите и Сметната палата.

Директора на дирекция

”ФСАО”

По график от МФ и СП

 

7. Разработване на шестмесечни отчети за изпълнението на бюджета

 

Първостепеният разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ и Второсепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК / изготвят шестмесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, съгласно утвърдените от МФ форми .

Главен счетоводител,

Второстепен

ни разпоредители

До 8-ми юли

 

8. Разработване на своден шестмесечен отчет за изпълнението на бюджета

 

 

На базата на отчетите на ПРБК и ВРБК ,”Дирекция”ФСАО”изготвя сборен шесмесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината, съгласно утвърдените от МФ форми .

Директора на дирекция

”ФСАО”

До10 юли

 

9. Внасяне на отчета в МФ и СП

 

 

Отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината, за ІІ-ро тримесечие се внася в Министерството на финансите и Сметната палата.

Директора на дирекция

”ФСАО”

По график от МФ и СП

 

10. Разглеждане на информация за изпълнение на бюджета за шестмесечието на заседание на Общинския съвет / ОбС/.

 

 

На свое заседание ОбС разглежда информация на Кмета на Общината за изпълнение на касовото изпълнение бюджета на общината за шесте месеца от началото на годината-

Председател на ОбС

До30 юли

 

11. Разработване на деветмесечни отчети за изпълнението на бюджета

 

ПРБК и ВРБК изготвят деветмесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината .

Главен счетоводител,

Второстепен

ни разпоредители

До 8 октомври

 

12. Разработване на сборен деветмесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината

 

 

На базата на отчетите на ПРБК и ВРБК,Дирекция”ФСАО”изготвя сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за девете месеца на годината.

Директора на дирекция

”ФСАО”

До 10 октомври

 

13. Внасяне на отчета в МФ и СП

 

 

Отчет за девете месеца се внася в Министерството на финансите и Сметната палата,в срокове определени от Министерството на финансите и Сметната палата

Директора на дирекция

”ФСАО”

По график от МФ и СП

 

14. Разработване на годишни отчети за изпълнението на бюджета

 

ПРБК и ВРБК изготвят годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на за годината.

Главен счетоводител

Второстепен

ни разпоредители

До 8 –ми януари

 

15. Разработване на сборен годишен отчет за изпълнението на бюджета

 

На базата на отчетите на ПРБК и ВРБК,Дирекция”ФСАО”изготвя сборен годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината .

Директора на дирекция

”ФСАО”

До 10 –ти януари

 

16. Обсъждане на годишния отчет в постоянните комисии на Общинския съвет

 

 

Годишният отчет се обсъжда в постоянните комисии на Общинския съвет. За целта се съставя протокол.Протоколите от заседанията се предават в канцеларията на Председателя на ОбС.

Председатели на ПК

към ОбС.

По график през м.фефруари

 

17. Разглеждане  на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета  в Общинския съвет

 

 

На свое заседание Общинският съвет разглежда и приема годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината .Обсъждането е на същото заседание, на което се обсъжда и проекто-бюджета за новата финансова година

Председател на ОбС.

По график през м.фефруари

 

18. Внасяне на отчета в МФ и СП

 

 

Годишният отчет се внася в Министерството на финансите и Сметната палата,в срокове определени от Министерството на финансите и Сметната палата

Директора на дирекция

”ФСАО”

По график от МФ и СП

 

19. Представяне на годишния отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината пред обществеността

 

 

Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината  се представя пред обществеността по ред, определен от ОбС.

Кмет на

общината

По график през м.фефруари