Get Adobe Flash player

Човешки ресурси

                                                                                                      Утвърждавам

                                                                                                                     Кмет:……………………

                                                                                                                    / инж.Вал.Йорданов/

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-01

Основна процедура „Планиране на персонала”

 

 

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура описва процеса по планиране на персонала  на всички бюджетни дейности в общината,с изключение на детските градини и  общообразователните училища..

 

 

 1. 2.      Матрица на правата и отговорностите

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Кмет

Секретар на общината

Директор на дирекция

”ФСАО”

Общински съвет
Планиране на числеността на персонала –отговорност на общината

Р

К

О

 
Утвърждаване на структурата на общинската администрация и структурана на звената и дейностите към общинската администрация от общинския съвет.

с

О
Планиране на средствата за ФРЗ в бюджет на района за съответната година

К

О

 

 

О – осъществява, С – съгласува, К – контролира

 

 1. 3.      Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят  Секретаря на общината

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

 1. 4.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Щатно разписание

 

Закон за държавния бюджет РБ за съответната година

 

Решение на Общинския съвет  за структура и численоста на персонала

 

                                                                                                     

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

РИ 03-01

Работна инструкция „Набиране и подбор”

 

 

Набиране и подбор

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса по набиране и подбор на работници и служители на всички бюджетни дейности в общината,с изключение на детските градини и  общообразователните училища.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Определяне изискванията към кандидатите за заемане на свободната длъжност

 

Прекият ръководител определя основните изисквания за кандидатите

Пряк ръководител

Длъжностна характеристика

 

2. Вземане на решение за начина на назначаване

Кмета на общината решава по какъв начин ще се проведе набирането на кандидати за свободни длъжнасти в общинската администрация– дали чрез конкурс, конкурентен подбор или по документи. В кметствата набирането на кандидати за заемане на свободна длъжност се извършва по документи.

Кмет на община

Кмет на кметство

 

 

3. Предложение за повишаване в длъжност на служители от общинската администрация

 

Дирекция “ФСАО”

подготвя списък от служителите в общинската администрация, които отговарят на изискванията според  НУРАСДА за повишаване в длъжност

 

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

 

Приложение 6 към НУРАСДА

 

4. Уведомяване на служителите от списъка

 

Дирекция “ФСАО”

уведомяват служителите от списъка, че имат предложение да участват в конкурентен подбор за свободната длъжност и в какъв срок да изразят своето съгласие за участие

 

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

Списък на служителите, които отговарят на изискванията

 

5. Получаване на поименно потвърждение за съгласие

 

Служителите, които са съгласни потвърждават, че ще участват в подбора.

Директор на Дирекция “ФСАО”

Формуляр за съгласие

6. Утвърждаване предложението от Кмета на общината Ако само един служител потвърди съгласие за участие в подбора, той се преназначава по КТ или ЗДС Кмета на общината  утвърждава предложението за повишаване в длъжност Пряк ръководител, съгласувано с Контролиращия ръководител

Кмет на община

 

Предложение на прекия ръководител
 

7. Преназначаване по КТ или ЗДС

 

Дирекция “ФСАО” продготвя необходимите донументи за презначаване

 

Кмет на община

 

Заповед ,Трудов договор
 

8. Подготовка на справка за потвърдили служители

 

Ако двама или повече служители изразят съгласие за участие в конкурентен подбор се подготвя справка  за общата оценка на изпълнението и за оценките по отделните показатели  от последната атестация, притежавания ранг и бъдещ потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка.

 

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

 

Справка за потвърдили служители

9.Назначаване на конкурсна комисия  Кмета на общината назначава конкурсна комисия,която да избере най-подходящ кандидат

 

Кмет на община

 

Заповед
 

10. Провеждане на събеседване за преценка на професионалните и делови качества

Конкурсната комисия провежда събеседване с кандидатите, за да прецени професионалните и деловите им качества

Конкурсна комисия

 
 

11. Избор на най-подходящ кандидат

 

Избор на най-подходящ кандидат въз основа на: общата оценка на изпълнението и за оценките по отделните показатели  от последната атестация, притежавания ранг и бъдещ потенциал за развитие на служителя, събеседване за преценка на професионалните качества

 

Конкурсна комисия

 
12. Изготвяне на мотивирано предложение до органа по назначаването Изготвяне на мотивирано предложение до органа по назначаване за повишаване в длъжност на служителя на общинската администрация след проведен конкурентен подбор  като се попълва Приложение 6 към  НУРАДСДА.

Конкурсна комисия

 

Приложение № 6 към чл. 36, ал. 4  на НУРАСДА

13. Допълнително събеседване с предложения служител Пряк ръководител на длъжността или Органът по назначаване има възможност да проведе допълнително събеседване с предложения кандидат

Пряк ръководител на длъжността Кмет на община

 
 

14. Преназначаване

 

Ако органът по назначаването одобри кандидата го преназначава със заповед, ако не го одобри се провежда конкурс.

 

Кмет на община

Кмет на кметство

 

Заповед за преназначаване

 

15. Подготовка на изискванията към кандидатите за свободна длъжност която се заема по служебно праваотношение,чрез конкурс

 

Прекия ръководител и органа по назначаване подготвят изискванията към кандидатите

Пряк ръководител

Кмет на община

 

 
 

16. Попълване на Приложение 1

 

Подготовка на Информация  за изискванията към изпълнителя на конкурсната длъжност – Приложение 1 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Дирекция “ФСАО”

попълва приложението.

Пряк ръководител

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

Приложение № 1 към чл. 4 на НПКДС

 

17. Изготвяне на проекто- заповед с условията и технологичните стъпки на конкурса

 

Определя се комбинацията от начини, чрез които се провежда конкурса, като се имат предвид, посочените в чл.24 на Наредбата начини:

1.решаване на тест

2.писмена разработка  по определена тематика

3.защита на концепция за стратегическо управление

4.практически изпит

 

Дирекция “ФСАО”

подготвя заповед за обявяване на конкурс, а Органът по назначаването я издава

Пряк ръководител, съгласувано с Контролиращия ръководител

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители

( НПКДС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед за обявяване на конкурс

 

18. Подписване на заповед за провеждане на конкурс

 

Органът по назначаването подписва заповедта за провеждане  на конкурс

Кмет на община

 

Заповед за провеждане на конкурс

 

19. Публикуване на обявление за конкурс

 

Оповестяването на конкурса се извършва в един централен или местен ежедневник и едновременно с това в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за  администрацията. Обявлението се поставя и на общодостъпно място, на което ще се обявяват и списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

Обявление за конкурс

20. Предоставяне на кандидатите на длъжностна характеристика На кандидатите им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

Директор на Дирекция “ФСАО”

Длъжностна характеристика

 

21. Приемане на документи

 

Упълномощен служител приема подадените документи, като заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта на органа, не се регистрират.

Упълномощен служител

 

Приложение № 2 към чл. 17 на НПКДС

 

Декларация за обстоятелства по чл.7, ал.2 от ЗДСл

 

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 

Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;

 

 

 

22. Подписване на заповед за съставяне на конкурсна комисия

Издаване на заповед за числеността и поименния  състав на конкурсната комисия. Заповедта се подготвя от  Дирекция “ФСАО. Членовете на конкурсната комисия подават декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.

Кмет на община

Директор на

Дирекция “ФСАО”

Заповед за съставяне на конкурсна комисия

 

23. Разглеждане на документите

 

Конкурсната комисия  разглежда получените документи от кандидатите и съставя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

Конкурсна комисия

Приложение № 3 към чл. 20 на НПКДС

24. Публикуване на списъка с кандидатите Конкурсната комисия  подготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се поставят на общодостъпно място на седмия ден от крайната дата за подаване на документите

Конкурсна комисия

Приложение № 3 към чл. 20 на НПКДС

 

25. Прекратяване на конкурсната процедура

Ако няма допуснати кандидати се прекратява конкурсната процедура

Кмет на община

 
 

26. Получаване на жалба от недопуснатия кандидат

Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсна комисия

 

Жалба от недопуснатия кандидат

 

27. Разглеждане и произнасяне по жалбата

 

Органът по назначаването се произнася в 3-дневен срок от нейното получаване

Кмет на община

 

 

Жалба от недопуснатия кандидат

 

28. Уведомяване на кандидата

 

Ако жалбата е неодобрена, Дирекция”ФСАО”  уведомява кандидата

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 

Жалба от недопуснатия кандидат

 

29. Провеждане на конкурс по посочения от органа по назначаването начин

 

Конкурсна комисия организира провеждането конкурса

Конкурсна комисия

 
 

30. Допускане до интервю на успешно представилите се кандидати

 

Конкурсът задължително включва и интервю. До интервю се допускат само кандидатите, които са се представили успешно на писмената част от конкурса.

Конкурсна комисия

 
 

31. Провеждане на интервю

 

Всеки член от комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори  по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение 4 за експертни длъжности или приложение 5 за ръководните длъжности към НПКДС

Конкурсна комисия

 

Приложение № 4 към чл. 32 на НПКДС

 

Приложение № 5 към чл. 32 на НПКДС

 

32. Класиране

 

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок окончателен резултат и представя на органа по назначаването протокол – приложение 6 от НПКДС

Конкурсна комисия

 

Приложение № 6 към чл. 33 на НПКДС

 

33. Уведомяване на всички кандидати

 

В едноседмичен срок от приключване на конкурса на всеки кандидат се изпраща извлечение от протокола, отразяващ резултатите

Конкурсна комисия

Директор на  Дирекция       “ФСАО”

 

Извлечение от протокола с резултатите

 

34. Придвижване на списъка към органа по назначението

Конкурсна комисия придвижва списъка към органа по назначаването

 

Конкурсна комисия

 

Приложение № 6 към чл. 33 на НПКДС

 

35. Получаване на възражение

 

Всеки допуснат кандидат, който не е класиран , може да подаде в срок от 7 дни от получаване на протокола възражение до органа по назначаване, в което да посочи мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.

Кмет на община

 

 

Възражение от некласиран кандидат

 

36. Произнасяне по възражението

Органът по назначаване се произнася в 7-дневен срок, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли

 

Кмет на община

 

 

Възражение от некласиран кандидат

37. Изготвяне на проекто заповед с условията и технологичните стъпки  за провеждане на конкурса за длъжност ,която се заема по трудово правоотношение Дирекция “ФСАО”

изготвя проект на заповед с условията към кандидатите и технологичните стъпки на конкурса

Директор на Дирекция “ФСАО”

 

Заповед за конкурс по КТ

38. Подписване на заповед за провеждане на конкурс

Определяне на начина за провеждане на конкурс и подписване на заповедта

Кмет на община

 

Заповед за конкурс по КТ

39. Обявяване на конкурса с публикуване на обява

Орган по назначаване

пуска обявление за конкурс

Кмет на община

Обявление за конкурс

40. Предоставяне на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност Секретаря на общината

запознава кандидатите с длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

Секретар на общината

Длъжностна характеристика

41. Приемане на документи

Упълномощен служител приема подадените документи

Упълномощен служител

42. Подписване на заповед за съставяне на конкурсна комисия

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от Органа по назначаване. В комисията се включват съответни специалисти.

Кмет на община

 

Заповед за съставяне на конкурсна комисия

43. Подбор на кандидатите по документи  Конкурсната комисия прави първоначален подбор по документи

Конкурсната комисия

 

 

44. Изготвяне на списък и протокол с резултатите от подбора на кандидатите по документи

Конкурсната комисия изготвя списък с резултатите от подбора на кандидатите по документи

Конкурсната комисия

Протокол с резултатите от подбора на кандидатите по документи
45. Информиране на кандидатите

Конкурсната комисия уведомява кандидатите чрез уведомителни писма

Конкурсната комисия

Уведомителни писма
 

46. Обжалване от страна на недопуснатите

В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Органа по назначаване, обявил конкурса.

Орган по назначаване

 

Жалба вследствие резултатите от конкурса

47. Даване мотивирано становище от юрист

Старши юрисконсулт дава мотивирано становище по жалбата

Старши юрисконсулт от Дирекция „ФСАО”

Становище

48. Окончателно решение от страна на работодателя за допускане до конкурс

Органът по назначаване в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Кмет на община

 
49. Провеждане на конкурс

Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин.

Комисия

 
50. Избор на най-подходящ кандидат

Конкурсната комисия оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

Комисия

 

Протокол за резултатите от проведен конкурс

51. Информиране на кандидатите за резултатите от проведения конкурс

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Комисия

 
 

3. Описание на контролите

3.1. Проверка  на документите на кандитата с изискванията за заемане на длъжността-ДОК 03-02-01

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

  дата:…………………… Одобрявам

Кмет на общината……………………………

                                                         (име, подпис)

  Код на Контролния лист: ………………………………………………..

(звено,/  № по ред/ дата)

Кандидат:

……………………….

Приел:

……………………….

                                 (име, подпис)

      (име, подпис)

Описание на контролните дейности

Наименование

Позиция от щатно разписание/ Код по НКП

Основание

Забележка

1.

Позиция на длъжността по щатното разписание

2.

Позиция на длъжността по ЕКДА

3.

Код на длъжността по НКП

 

Проверка за съответствие:

1.

Компетентно ли е лицето, което приема документите

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

2.

Предоставена ли е на кандидата длъжностната характеристика за конкурсната длъжност

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

3.

Представено ли писмено заявление от кандидата, съгласно Приложение № 2 към чл.17 от НПКДС

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

4.

Представена ли е декларация от кандидата съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

5.

Представени ли са копия от документи свързани с образование, квалификация и правоспособност, необходими за длъжността

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

6.

Представени ли са копия от документи, удостоверяващи професионален опит

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

7.

Представени ли са други документи свързани с изисквания към длъжността

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

8.

Регистрирано ли е заявлението с входящ номер и дата

Да

Не

……………………….

(име, подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:

 

 

 

Дата: ………………..                                                                                    Лице осъществило

предварителния контрол: ………………………….

                                                                                                                                                                                                  (име, подпис)

Становище на Звено човешки ресурси:
 

 

Специалист човешки ресурси:

дата:……………………

 

……………………….

(име, подпис)

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

 

дата:……………………

Одобрявам

Кмет на общината……………………………

                                        (име, подпис)

Код на Контролния  лист: ………………………………………………..

(звено,/  № по ред/ дата)

 

Кандидат:

……………………….

Приел:

……………………….

                                 (име, подпис)

      (име, подпис)

Описание на контролните дейност

Наименование

Длъжност/лице

Размер на възнаграждението

Основание

Забележка

1.

Определено възнаграждение за длъжността по постановлението за заплатите в бюджетните дейности за съответния период

2.

Определено възнаграждение по щатно разписание за длъжността

 

       Проверка за съответствие:

1.

Съответствали определеното възнаграждение с постановлението за заплатите в бюджетните дейности за съответния период  

да

не

……………………….

(име, подпис)

2.

Съответствали  определеното възнаграждение с определното възнаграждение в щатното разписание  

да

не

……………………….

(име, подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:
 

 

 

Дата: …………………                                                                                    Лице осъществяващо

                                                                                                                     предварителен контрол: ………………………….

                                                                                                                                                                                                              (име, подпис)

Становище на Звеното по човешки ресурси:
 

 

 

 

 

 

 

Специалист човешки ресурси        

дата:……………………

 

……………………….

(име, подпис)

 

                                      

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

РИ 03-02

Работна инструкция „Назначаване на нов служител”

                                                                

 

 

Назначаване на нов служител

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса на назначаване на нов служител в общинската администрация.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Получаване на заявление от кандидата

 

След избирането на подходящ кандидат чрез проведен конкурс, Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция”ФСАО”получава от кандидата заявление за назначаване за заемане на държавна служба, както и останалите документи според НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г. за документите за заемане на държавна служба.

Дирекция “ФСАО” следи да бъдат спазени условията за назначаване съгласно ЗДСл.

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Приложение № 1 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г. и приложения според чл.2 на

НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г. за документите за заемане на държавна служба

 

2. Издаване на административен акт за назначаване

 

След получаването на всички документи, Кмета на общината  издава заповед за назначаване. Административният акт за назначаване се издава в писмена форма. Актът за назначаване трябва да съдържа реквизитите, посочени в ЗДСл. Назначаването на държавните служители се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на съобщението по ал.3. В акта за назначаване се посочват изрично придобитите от държавния служител права по смисъла на § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител.

Кмета на общината

 

Приложение № 4 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

3. Подаване на уведомление в НАП

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция”ФСАО” подава уведомление до НАП

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Уведомление до НАП

 

4. Връчване на акта срещу подпис на назначеното лице

 

Старши специалист „Човешки ресурси” Дирекция”ФСАО”връчва заповедта на назначеното лице срещу подпис.

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Приложение № 4 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

5. Полагане на клетва от държавния служител Преди постъпването си на служба държавният служител е длъжен да положи клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на държавната служба да спазвам и да се ръководя от Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения съобразно интересите на държавата.” Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист.

 

 

 

Секретар на общината

 

 

Приложение № 5 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

6. Отменяне на акта за назначаване Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетвата, актът за назначаване се отменя от Кмета на общината Кмета на общината

 

Приложение № 4 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

7. Определяне на нов срок за встъпване Ако назначеният служител не положи клетва или не встъпи в длъжност в срока, определен по ЗДСл. по уважителни причини, Кмета на общината определя със заповед нов срок за встъпване Кмета на общината

 

Заповед за промяна на срока за встъпване

8. Деклариране на имотното състояние от назначения служител При встъпването си в длъжност и всяка година до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние с декларация по образец съгласно приложение № 6 от Наредбата за
служебното положение на държавните служители
 

Служител

Приложение № 6 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

9. Постъпване на служба Постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност. Кмета на общината

 

 

Документ, удостоверяващ постъпването на служба

10. Приемане на служебната книжка

При постъпването си на държавна служба държавният служител е длъжен да представи служебната си книжка на Старши специалист „Човешки ресурси” от  Дирекция”ФСАО”

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

ДОК 03-03-01

11. Попълване на декларация за постъпване за първи път на държавна служба

Когато лицето постъпва за първи път на държавна служба, към заявлението за назначаване се прилага и декларация по чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 3.

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Приложение № 3 към НАРЕДБА № 1 от 21.03.2000 г.

12. Издаване на служебна книжка Служебна книжка се издава от органа по назначаване на всяко лице, което постъпва за първи път на държавна служба, по образец съгласно приложение №1 от Наредба
за служебното положение на държавните служители .
Кмета на общината

Старши специалист”Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

  ДОК 03-03-01
13. Съхраняване на служебната книжка Служебната книжка се съхранява в администрацията на органа по назначаването. Във всяка администрация се води прономерован, прошнурован и заверен с подпис и печат дневник за издадените от него служебни книжки по образец съгласно приложение №2 от Наредба
за служебното положение на държавните служители . За получените и съхраняваните в администрацията на органа по назначаването служебни книжки се води отделен дневник по образец съгласно приложение №3 от Наредбата.
Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

 

 

 

ДОК 03-03-03

14.Създаване на служебно досие За всеки държавен служител администрацията съставя и води служебно досие. В служебното досие се отразяват постъпването и освобождаването от държавна служба, длъжностната характеристика, професионалното развитие, наградите, поощренията и отличията, които е получил, отпуските, наложените наказания, както и декларациите по чл. 29. по ЗДСл.

 

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

 

 

Служебно досие

15. Предоставяне на документи за сключване на трудов договор

Когато кандидатът се назначава по Кодекса на труда /КТ/, той трябва да отговаря на условията по чл.107а от КТ и да представи декларация. Кандидатът предоставя на Старши специалист „ Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”/Упълномощен служител от кметство / копие от личната си карта и трудовата си книжка, необходими за изготвянето на трудов договор. Звеното по човешки ресурси изготвя трудовия договор

 

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител от кметство

 

ДОК 03-03-04

ДОК 03-03-05

ДОК 03-03-06

 

 

16. Подписване на  договор

Трудовият договор се сключва в писмена форма.

Кмет на община

Кмет на кметство

 

ДОК 03-03-04

 

17. Подписване на длъжностна характеристика

Служителят прочита и подписва длъжностната си характеристика

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител от кметство

 

Длъжностна характеристика

18. Подаване в НАП уведомление за сключен договор В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор  Старши специалист „ Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”/Упълномощен служител от кметство /  е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител от кметство

 

 

Уведомление до НАП

20. Кандидатът получава копие от уведомлението до НАП

Старши специалист „ Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”/Упълномощен служител от кметство / е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа копие от уведомлението до НАП

 

Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител от кметство

 

Уведомление до НАП

21. Кандидатът постъпва на работа и това се удостоверява с подпис Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено. Старши специалист „Човешки ресурси” от

Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител от кметство

 

ДОК 03-03-04

 

3Описание на контролите

3.1Проверка на определеното трудово възнаграждение с изискванията в постановлението за заплатите в бюджетните дейности за съответния период-ДОК 03-02-02

 

 

 

     

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-02

Основна процедура „Въвеждане и ориентация”

                                                                                     

 

 1. 1.      Цели        

 

Тази процедура регламентира процеса по въвеждане на новоназначените служители по служебно правоотношение в общинската администрация, адаптирането им  към  организацията и социализирането с колектива.

 

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Въвеждане Процес на приспособяване и ориентитане на новоназначен на дадена длъжност служител към работата и средата.
Държавен служител Лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия
Длъжностна характеристика Документ, в който се записват дейностите, задачите и отговорностите на всяка щатна длъжност по структурата на бюджетната дейност.

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

 

3.1. Матрица на правата и отговорностите

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Секретар на общината  

Дирекция

”ФСАО”

Пряк ръководител по длъжността
Инструктаж по охрана на труда

О

Изпращане на списък до ИПАЕИ с лицата, подлежащи на задължително обучение

К

   О

Задължително първоначално обучение

К

О

Запознаване с основни принципи при изпълнението на държавната служба

О

Запознаване с начина на изпълнение на държавната служба

О

Запознаване със задължението за подпомагане и съдействие на органите на държавната власт

О

Запознаване със задължението за спазване на работното време

О

Запознаване с йерархична подчиненост

О

Запознаване със защитата на класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна

О

Запознаване със забраната за изявления

О

Запознаване със задължението за уведомяване

О

Запознаване със задължението за опазване престижа на държавната служба

О

Запознаване със задължението за деклариране на имотното състояние

О

Запознаване със задължението за разкриване и за избягване на конфликт на интереси

О

Запознаване с правата на държавния служител

О

Попълване на контролен лист

О

 

 

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – решава

 

 1. 4.      Отговорности, изменение

За спазването и контрола на процеса отговарят  Секретаря на общината

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

 1. 5.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 03-03  Въвеждане и ориентация

Закон за държавния служител

 

ДОК 03-04-01    Етичен кодекс

ДОК 03-04-03    Контролен лист

 

Длъжностна характеристика

 

 

                                                                                             

 

 

Въвеждане и ориентация

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса по въвеждане на новоназначените служители по служебно правоотношение в общинската администрация, адаптирането им  към  организацията и социализирането с колектива.

 

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

1. Инструктаж по охрана на труда  

 Отговорникът по охрана на труда провежда начален инструктаж на  новопостъпилите служители

 

Секретар на общината

Книга за инструктаж

2. Изпращане на списък до ИПАЕИ/Институт по публична администрация и европейска интеграция / с лицата, подлежащи на задължително обучение Съставяне и изпращане на списък на лицата, подлежащи на първоначално задължително обучение

Директор на Дирекция”ФСАО”

Списък до ИПАЕИ

3.  Организиране на задължително обучение След като е назначен за пръв път в общинската администрация, на служителя му се провежда задължително първоначално обучение

Секретар на общината

ЗДСл

ДОК 03-04-01

4. Запознаване с основни принципи при изпълнението на държавната служба  

Служителят се запознава от Секретаря на общината с принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

 

Секретар на общината

ЗДСл

ДОК 03-04-01

 

5.Запознаване с начина на изпълнение на държавната служба

 

Служителят се запознава от   Секретаря на общината с начините да изпълнява задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и устройствения правилник на общината. Задълженията на служителя на общината се определят в неговата длъжностна характеристика.

 

Секретар на общината

ЗДСл

ДОК 03-04-01

6.Запознаване със задължението за подпомагане и съдействие на органите на държавната власт Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си активно да подпомага и съдейства на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия

Секретар на общината

ЗДСл

ДОК 03-04-01

7.Запознаване със задължението за спазване на работното време Служителят се запознава от  Секретаря на общината  със задължението си да спазва установеното работно време и да го използва за изпълнение на възложените му задължения

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

8. Запознаване с йерархична подчиненост Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си при йерархична подчиненост

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

9. Запознаване със защитата на класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на по-горестоящите органи и държавни служители.

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

10. Запознаване със задължението за уведомяване  Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си да уведоми органа по назначаването за несъвместимостта с изпълняваната служба, ако възникне такава по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

11. Запознаване със задължението за опазване престижа на държавната служба Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба и да съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Секретар на общината

 

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

12. Запознаване със задължението за деклариране на имотното състояние  Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си при встъпването си в длъжност и всяка година до 31 март да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.

 

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

13. Запознаване със задължението за разкриване и за избягване на конфликт на интереси  Служителят се запознава от  Секретаря на общината със задължението си да не участва при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато той или свързаните с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

 

Секретар на общината

 

ЗДСл

ДОК 03-04-01

14. Запознаване с правата на държавния служител Служителят се запознава от Секретаря на общината с правата си по ЗДСл.

Секретар на общината

 

 

ЗДСл

15.Попълване на контролен лист  

Попълва се контролен лист

Секретар на общината

ДОК 03-04-03

 

 

 

 

3.Описание на контролите

3.1.Контролни проверки съгласно контролен лист-ДОК 03-04-03

 

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

дата:……………………

Одобрявам

Кмет на общината……………………………

                                        (име, подпис)

Код на документа: ………………………………………………..

(звено,/  № по ред/ дата)

Назначен:

……………………….

Проконтролирал:

……………………….

                                 (име, подпис)

      (име, подпис)

Описание на контролните дейности

Наименование

Позиция от щатно разписание/ Код по НКП

Основание

Забележка

1.

Наименование  на длъжността по щатното разпис

2.

Наименование  на длъжността по ЕКДА

3.

Наименование  на длъжността по НКП

Проверка за съответствие:

1.

Компетентно ли е лицето, което въвежда новоназначения

да

не

……………………….

(име, подпис)

2.

Организирано ли задължително първоначално обучение

да

не

……………………….

(име, подпис)

3.

Представени ли са основните принципи при изпълнение на държавна служба

да

не

……………………….

(име, подпис)

4.

Представени ли са задълженията към гражданите

да

не

……………………….

(име, подпис)

5.

Представени ли са начините за изпълнение на държавна служба

да

не

……………………….

(име, подпис)

6.

Представено ли е задължението за подпомагане и съдействие на органите на държавната власт

да

не

……………………….

(име, подпис)

7.

Въведен ли е в задължението за спазване на работното време и йерархичната подчиненост

да

не

……………………….

(име, подпис)

8.

Осигурена ли е защита на класифицираната информация

да

не

……………………….

(име, подпис)

9.

Осъществено ли е въвеждане в задължението за уведомяване и с задължението за разкриване и избягване на конфликти

да

не

……………………….

(име, подпис)

10.

Представено ли е задължението за деклариране на имотното състояние

да

не

……………………….

(име, подпис)

11.

Представено ли е задължението за опазване на престижа на държавната служба

да

не

……………………….

(име, подпис)

12.

Представени ли са правата на държавния служител

да

не

……………………….

(име, подпис)

13.

Направен ли е инструктаж по охрана на труда

да

не

……………………….

(име, подпис)

В резултат на извършения предварителен контрол считам:

 

Дата: ………………..                                                                                    Лице осъществило

предварителния контрол: ………………………….

                                                                                                                                                                                                   (име, подпис)

Становище на Звеното по човешки ресурси :
 
Специалист човешки ресурси:

дата:……………………

……………………….

(име, подпис)

 

 

            

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-03

Основна процедура „Атестиране на служители”

                                                                               

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира условията и реда за атестиране на служители в общинската администрация.

 

Основните цели на атестирането на служителите са:

1.  установяване равнището на професионална квалификация на служителите в администрацията на района, както и съответствието й с изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници;

2.  подобряване дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител по отношение на постигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност;

3.  справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и принос към дейността на администрацията;

4.  определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му компетентност;

5.  подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;

6.  създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.

 

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Атестиране Система за оценяване на служителите в администрацията, чрез оценка на индивидуалното им трудово изпълнение
Междинна среща Етапът, провеждан около средата на периода на оценяване, при който оценяваният и оценяващият ръководител заедно правят преглед на оценявания по отношение на реализиране на целите, изпълнението на задълженията и демонстрирането на компетентностите
Оценяван Служителят, чието трудово изпълнение се оценява
Компетентности Съвкупност от умения, знания и нагласи, които се изискват от служителите в администрацията, за да може тя да реализира най-добре глобалните си цели  и да подобри изпълнението си.

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

 

 

3.1. Матрица на правата и отговорностите

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Оценяващ

ръководител

 

Старши специалист”Човешки ресурси”

Контролиращ

ръководител

 Секретар на общината
1. Изготвяне и съгласуване на работен план за всеки служител за следващата година

о

И

И

К

2. Предаване на плановете на Старши специалист „Човешки ресурси”

О

И

К

3. Провеждане на междинна среща в средата на периода

о

И

К

4. Преглед на изпълнението на длъжността на оценявания

О

5. Прецизиране и коригиране на целите

О

6. Набелязване на конкретни действия за подобряване изпълнението на оценявания

О

7. Попълване на съответния раздел от формуляра за оценка

О

8. Провеждане на заключителна среща

о

К

9. Попълване съответните раздели от формуляра за оценка

О

10. Определяне на общата оценка

О

11. Запознаване на оценявания с резултатите

о

12. Подписване на формуляра за оценка

  о

13. Предаване формуляра за оценка на контролиращия ръководител

О

14. Потвърждаване или коригиране оценката

р

15. Уведомяване срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания

О

16. Подписване и предаване на формуляра от контролиращия ръководител в звеното по човешки ресурси

О

17. Анализ на резултатите от атестацията

О

К

18. Изготвяне на анализ на получените оценки

О

К

19. Изготвяне на изводи и препоръки за потребностите от обучение

О

Р

20. Изготвяне на анализ на подадените възражения

О

К

21. Прилагане на формуляра за оценка към досието на служителя

О

К

 

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – решава

 

 1. 4.      Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят  Секретаря на общината

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

 1. 5.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

 

РИ 03-04  “Атестиране на  служители”

 

НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната   администрация /НУРАСДА/;

Формуляр за оценка за заемащите ръководни длъжности – по образец съгласно приложение № 1 към НУРАСДА;

Формуляр за оценка за заемащите експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции длъжности – по образец съгласно приложение № 2 към НУРАСДА;

Формуляр за оценка за заемащите експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности – по образец съгласно приложение № 3 към НУРАСДА;

ДОК 03-05-01    Формуляр по възражение за оценка.

 

Списък на служителите, подлежащи на атестиране

Справка за получените оценки

Справка за потребностите от обучение вследствие атестирането

Справка за подадените възражения

 


 

 

                                                                                                      

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

РИ 03-04

Работна инструкция „Атестиране на служители”

 

Атестиране на служители

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса по атестиране на служители.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Изготвяне и съгласуване на работен план за всеки служител за следващата година

 

Изготвянето и съгласуването на работния план се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания.  Работният план отчита основната цел, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания.

Изготвянето и съгласуването на работен план, попълването и подписването на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания се извършват в периода от 1 до 30 ноември на предходната календарна година.

 

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

 

2. Предаване на плановете на Старши специалист „Човешки ресурси”

 

Изготвените работни планове се предават на Старши специалист „Човешки ресурси”,които ги поставя в личните досиета на служителите

Оценяващ ръководител

Старши специалист „Човешки ресурси”

 

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

 

3. Провеждане на междинна среща в средата на периода

 

Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 юни до 15 юли на съответната календарна година.

 

Оценяващ ръководител

 

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

4. Преглед на изпълнението на длъжността на оценявания  

На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на изпълнението на длъжността на оценявания относно реализирането на целите, определени в работния план, и изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика.

 

Оценяващ ръководител

 

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

5. Прецизиране и коригиране на целите

 

При необходимост някои от целите в работния план на оценявания могат да се прецизират или коригират.

 

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

6. Набелязване на конкретни действия за подобряване изпълнението на оценявания

 

Набелязват се конкретни действия за подобряване изпълнението на длъжностните задължения.

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

         

 

7. Попълване на съответния раздел от формуляра за оценка

 

След приключване на междинната среща се попълва съответният раздел от формуляра за оценка.

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

8. Провеждане на заключителна среща

 

Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 до 30 ноември на съответната календарна година.

 

Оценяващ ръководител

 
 

9. Попълване съответните раздели от формуляра за оценка

 

След приключване на заключителната среща се попълват съответните раздели от формуляра за оценка.

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

 

10. Определяне на общата оценка

 

Определянето на общата оценка на изпълнението на длъжността за един период на оценяване включва:

1.  оценка на изпълнението на длъжността по отделни показатели;

2.  оформяне на обща оценка.

 

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

 

11. Запознаване на оценявания с резултатите

 

Оценяващият ръководител вписва оценките на оценявания по отделните показатели и общата оценка в съответния формуляр, подписва го и запознава оценявания със съдържанието му.

Оценяващ ръководител

 

 приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

12. Подписване на формуляра за оценка Оценяваният също подписва формуляра, след като се запознае с него.

Оценяващ ръководител

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

13. Предаване формуляра за оценка на контролиращия ръководител Оценяващият ръководител предава формуляра на контролиращия ръководител.

Оценяващ ръководител

 

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

14. Изпращане на  копие от възражението до представителен синдикат в администрацията  Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката. Възражението по се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за обща оценка на изпълнението на длъжността.  Служителят може да изпрати копие от възражението до представителен синдикат в администрацията.

 

Контролиращ ръководител

 

 

ДОК 03-05-01

15. Потвърждаване или коригиране оценката Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в 7-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.  Ако копие от възражението е изпратено и до представителен синдикат в администрацията, той може да даде становище в 3-дневен срок. Контролиращият ръководител може да потвърди или да коригира с една степен оценката на служителя, като попълни и подпише формуляра съгласно образеца по приложение № 4 от НУРАСДА

 

 

 

Контролиращ ръководител

 

 

 

ДОК 03-05-01

16. Уведомяване срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания В 7-дневен срок от подписването на формуляра по приложение № 4 от НУРАСДА

звеното по човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 

ДОК 03-05-01

17. Подписване и предаване на формуляра от контролиращия ръководител в звеното по човешки ресурси Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в звеното по човешките ресурси.  Оценяващият ръководител и оценяваният имат право да се запознаят с попълнения формуляр, като оценяваният подписва формуляра.

 

Контролиращ ръководител

Оценяващ ръководител

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 
18. Анализ на резултатите от атестацията

Дирекция

”ФСАО”анализира резултатите от проведените атестации

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 
19. Изготвяне на анализ на получените оценки

Дирекция „ФСАО” изготвя анализ на получените оценки на атестациите

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 

Справка за получените оценки

 

20. Изготвяне на изводи и препоръки за потребностите от обучение

Дирекция”ФСАО”изготвя изводи и препоръки за потребностите от обучение

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 

Справка за потребностите от обучение вследствие атестирането

 

21. Изготвяне на анализ на подадените възражения Дирекция „ФСАО” изготвя анализ на подадените възражения.

Директор на Дирекция

”ФСАО”

Справка за подадените възражения

 

22. Прилагане на формуляра за оценка към досието на служителя Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението на длъжността се съхраняват в личните досиета на служителите от Старши специалист „Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”.

Старши специалист „Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО

 

приложение № 1 към НУРАСДА

приложение № 2 към НУРАСДА

приложение № 3 към НУРАСДА

 

 

3. Описание на контролите

3.1.Контролиращия ръководите извършва контролна проверка за извършентата атестация дали е спазена НУРАСДА

 

 

 

          

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-04

Основна процедура „Планиране и организация обучение на персонала”

                                                                                            

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира реда, правата и отговорностите при провеждане обучение на персонала.

 

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Обучение Мероприятия  за придобиване на квалификация или повишаване на квалификацията и уменията на служителите
Отговорник по обучението Длъжностно лице от общината, натоварено с организацията и контрола по извършване на обучението.

 

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

 

3.1. Матрица на правата и отговорностите

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Дирекция

”ФСАО”

Директор на дирекция

Пряк ръководител

Служител

Секретар на общината

Кмет

на общината

1

2

3

4

5

6

7

Планиране на обучението

Анализ на потребностите от обучение

о

о

К

Изготвяне проект на годишен план за обучение за следващата година

о

К

Уведомяване Директорите на дирекции и Преките ръководители за възможностите за обучение на служителите

о

Коригиране и съгласуване на предложенията

о

с

Съгласуване на коригираните предложения с ръководството на общината

о

И

с

Утвърждаване на годишния план за обучение

о

Планиране на средства за обучение

о

Уведомяване Директорите на дирекции и Преките ръководители за включени служители в обучението

о

Изготвяне индивидуални планове за обучение

о

о

о

Организиране на обучението

Заявяване на потребност от обучение

и

о

С

Съгласуване на заявката с прекия ръководител

о

Съгласуване на заявката с Кмета на общината

о

с

Уведомяване на заявителя

о

и

Предаване на утвърдената заявка на отговорника за обучение

о

И

Допълване на годишен план за обучение

о

К

Утвърждаване на актуализиран

годишен план за обучение

И

о

Уведомяване на участника в обучението

о

И

Подготовка на обучението

о

Избор на обучаващ

и

о

Изготвяне на заповед за външно обучение

И

С

О

Изготвяне на договор за обучение

И

С

Р

Провеждане на обучение

о

Представяне на доказателства за участие в обучение

о

Оценяване на обучението

о

Отразяване на обучението в личния картон на обучавания

о

 

О – осъществява, С – съгласува, И – информира се, К – контролира, Р – решава

 

 

 1. 4.      Отговорности, изменение.

 

За спазването и контрола на процеса отговарят  Секретаря на общината

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

 1. 5.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

 

РИ 03-05    “Планиране и организиране обучението на персонала”

 

ДОК 03-06-01     Годишен план за обучение;

ДОК 03-06-02     Личен план за обучение;

ДОК 03-06-03     Заявка за обучение;

ДОК 03-06-04     Личен картон на обучавания;

ДОК 03-06-05     Оценка на обучението

 

Справка за задължително въвеждащо обучение;

Документи относно приоритетите на общината;

Справка за потребностите от обучение вследствие атестирането

Заповед за обучение за външно обучение;

 

 

 

                                                                                                     

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

РИ 03-05

Работна инструкция „Планиране и организация обучение на персонала”

 

Планиране и организиране обучението на персонала

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса на  планиране и организиране обучението на персонала

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Анализ на потребностите от обучение

 

Преките ръководители и Директорите на дирекции изготвят анализ на потребностите от обучение на служителите от дирекциите  в края на всяка година.

Пряк ръководител

Директор на дирекция

Документи относно приоритетите на общината

 

2. Изготвяне проект на годишен план за обучение за следващата година

 

Дирекция”ФСАО” изготвя проект на годишен план за обучение за следващата година

 

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

ДОК 03-06-01     проект    

 

3. Уведомяване преките ръководители и директорите на дирекции  за възможностите за обучение на служителите

 

Дирекция”ФСАО” уведомява служителите от общинската администрация за възможностите за обучение на служителите

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

4. Коригиране и съгласуване на предложенията

 

Директорите на дирекции, на база планирани проекти за изпълнение  правят конкретни предложения за участие на служителите в различни форми на обучение

Директори на дирекции

 

 

 

 

5. Съгласуване на коригираните предложения с Кмета на общината

Дирекция ”ФСАО” коригира годишния план за обучение и го представя за съгласуване  с Кмета на общината

 

Кмет на общината

Директор на Дирекция „ФСАО”

ДОК 03-06-01     проект    

 

6. Утвърждаване на годишния план за обучение

 

Кмета на  общината утвърждава годишния план за обучение

 

Кмета на общината

 

ДОК 03-06-01     

 

7. Планиране на средства за обучение

Дирекция”ФСАО”  планира  средствата за обучение

 

Директор на

Директор на Дирекция

”ФСАО”

 

8. Уведомяване на директорите на дирекции за включени служители в обучението

 

Секретаря на общината уведомява директорите на дирекции за включените служители в обучението

Секретар на общината

 
 

9. Изготвяне индивидуални планове за обучение

Директорите на дирекции или прекия ръководител  изготвят лични планове за обучение на служителите

Директор на дирекция

Пряк ръководител

ДОК 03-06-02     

 

10. Заявяване на потребност от обучение   

 

Когато възникне потребност от обучение, служителят попълва заявка за обучение

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

ДОК 03-06-03     

 

11. Съгласуване на заявката с прекия ръководител

 

 

Заявката се съгласува с прекия ръководител

Пряк ръководител

 

 

ДОК 03-06-03     

 

12. Съгласуване на заявката с Кмета на общината

 

Ако се одобри от прекия ръководител, заявката се съгласува и утвърждава от Кмета на общината

Директор на Дирекция

”ФСАО”

Кмета на общината

 

ДОК 03-06-03     

13.   Уведомяване на заявителя Ако не бъде одобрена се уведомява заявителя

Директор на Дирекция

”ФСАО”

Пряк ръководител

ДОК 03-06-03     
14. Предаване на утвърдената заявка на отговорника за обучение След като се утвърди заявката се предава на отговорника за обучение.

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

ДОК 03-06-03     

15. Допълване на годишен план за обучение

В случай, че обучението не е предвидено в годишния план за обучение, Дирекция „ФСАО” допълва годишния план

 

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

ДОК 03-06-01     

16.Утвърждаване на актуализиран годишен план за обучение

 

След допълването на годишния план за обучение, той се утвърждава от Кмета на общината.

Кмета на общината

 

 

ДОК 03-06-01     

17. Уведомяване на участника в обучението

В случай, че обучението  е предвидено в годишния план за обучение  или след като се актуализира годишния план за обучение, Дирекция „ФСАО” уведомява участниците в обучението.

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

 

18. Подготовка на обучението

Дирекция „ФСАО”прави подготовка на обучението

 

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

 

19. Избор на обучаващ Кмета  на общината избира дали обучаващия да бъде вътрешен или външен.

Кмета на общината

 

 

 

 

20. Изготвяне на заповед за външно обучение

Ако избора е за външен обучаващ, Дирекция „ФСАО”изготвя заповед за външно обучение

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

Заповед за обучение за външно обучение

 

21. Изготвяне на договор за обучение

Дирекция „ФСАО”изготвя проект на договор за обучение

 

Директор на

Дирекция

”ФСАО”

 

Договор

 

22. Провеждане на обучение

 

Обучението се провежда според годишния план за обучение

Секретар на общината

 
 

23. Представяне на доказателства за участие в обучение

 

Участникът в обучението представя  доказателства за проведеното обучение

Секретар на общината Служител

 

Писма,Сертификат

24. Оценяване на обучението

Секретаря на общината  оценява обучението  чрез оценка на обучението.

 

Секретар на общината

 

ДОК 03-06-05

25. Отразяване на обучението в личния картон на обучавания

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”отразява обучението в личния картон на обучавания

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”

 

ДОК 03-06-04

 

 

3. Описание на контролите

 

1.Секретаря на общината извършва контролна проверка на анализа потребностите за обучение на служителите

2.Секретаря на общината извършва контролна проверка за  изготвяне на проекта на годишния план за обучение

3.Секретаря на общината извършва контролна проверка за допълване на годишния план за обучение

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП  03-05

Основна процедура „Повишаване в държавна служба”

 

 

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира повишаването в държавна служба на служителите в общината.

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Ранг Израз на професионална квалификация на общинския служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността
Длъжност Система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика

 

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

3.1. Матрица на правата и отговорностите

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Орган по назначаването Дирекция

”ФСАО”

Секретар на общината
Анализ на резултатите от атестацията

о

К

Изготвяне на атестационен формуляр

О

К

Предоставяне на документите на органа по назначаването

О

К

Издаване на заповед от органа по назначаването за повишаване в ранг

О

 

О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава,

 

 1. 4.      Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят:  Секретаря на общината

 

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

Отговорник за поддържането и измененията на процедурата: Секретаря на общината

 

 1. 5.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 03-06 “ Повишаване в държавна служба”

 

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1  на НУРАСДА – Атестационен формуляр за повишаване в ранг

ДОК 03-07-01    Заповед за повишаване в ранг

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване в длъжност

 

 

1. Общи условия

 

Настоящата работна инструкция описва процеса по повишаване на служители на общината в длъжност.
2. Ход на процеса и разпределение на задълженията
 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Анализ на резултатите от атестацията

 

Дирекция „ФСАО” анализира резултатите от атестациите и въз основа на резултатите определя възможните варианти.

1.Повишаване в длъжност –когато служителят се повишава в длъжност се спазва

2.Повишаване в ранг

Директор на Дирекция

” ФСАО”

 

2. Изготвяне на атестационен формуляр

 

Когато служителят се повишава в ранг, Дирекция „ФСАО”изготвя атестационен формуляр – Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1  на НУРАСДА – Атестационен формуляр за повишаване в ранг и проект на заповед за повишаване в ранг

 

Директор на Дирекция

” ФСАО”

 

 

Приложение № 5 към НУРАСДА

 

 

ДОК 03-07-01

 

3. Предоставяне на документите на органа по назначаването

 

Дирекция”ФСАО” предоставя документите на органа по назначаване за съгласуване

Директор на Дирекция

” ФСАО”

 

Приложение № 5 къ НУРАСДА

ДОК 03-07-01

 

 

4. Издаване на заповед от органа по назначаването за повишаване в ранг

 

Органът по назначаване издава заповед за повишаване в ранг

 

Кмет на община

 

ДОК 03-07-01

 

3. Описание на контролите

 

1.Секретаря на общината извършва контролна проверка на анализа за резултата от атестацията

2.Секретаря на общината извършва контролна проверка за  изготвяне на атестационния формуляр

3.Секретаря на общината извършва контролна проверка за представяне на документите на органа по назначаването

 

 

 

                                                                                                       

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-06

Основна процедура „Обслужване на отпуск”

 

 

Тази процедура регламентира условията и реда за обслужване на отпуски в общинската администрацията и звената към нея.

 

 

 1. 1.      Основни понятия

 

Отпуск Отсъствие на служителя от работа, регламентирано в Кодекса на труда  и други нормативни актове.

 

 

 

2. Матрица на правата и отговорностите

 

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Служител

Пряк ръководител

Секретар на общината

Кмет на община

/кметство/

Старши специалист

”Човешки ресурси”

Упълномощен служител

Изготвяне на молба за отпуск

О

Разрешаване на отпуска от прекия ръководител

О

Проверка за наличие на основание за отпуск

К

О

О

Информиране на прекия ръководител за отказан отпуск

О

Регистриране на отпуска в програмния продукт ТРЗ и генериране на заповед за отпуск

К

О

О

Предаване на постъпилите за деня заявления и проектна заповед за разрешаване на отпуск

О

Подписване и извеждане на заповедите за отпуск

Р

Връчване оригинал на заповедта на служителя

О

Архивиране на оригинал на заповедта в досието на служителя

К

О

 

О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава


 

3.Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят:  Секретаря на общината

 

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

Отговорник за поддържането и измененията на процедурата: Секретаря на общината

 

4.Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

 

РИ 03-07 “Обслужване на отпуск”

 

ДОК 03-08-01 Молба за отпуск;

ДОК 03-08-02 Заповед за отпуск;

ДОК 03-08-03 Справка за неизползван отпуск;

План-график за отпуски

Служебно досие

 

 

 

                                                                               

 

 

Обслужване на отпуск

Обслужване на отпуск

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса по обслужване на отпуски в общинската  администрация.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Изготвяне на молба за отпуск

 

На база план-графика за отпуските и справка за неизползвания отпуск, служителят изготвя молба за отпуск според образец

Служител

ДОК 03-08-03

План-график за отпуски;

ДОК 03-08-01

 

2. Разрешаване на отпуска от прекия ръководител

 

Служителят съгласува молбата си за отпуск с прекия ръководител

 

Пряк ръководител

 

ДОК 03-08-01

 

3. Проверка за наличие на основание за отпуск

Молбата се представя  на Старши спрециалист „Човешки ресурси”към дирекция”ФСАО” ,а за кметствата на упълномощен служител от кметството,които проверяват наличие на основание за отпуск

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

 

ДОК 03-08-01

 

4. Информиране на прекия ръководител за отказан отпуск

 

Ако няма основание за отпуск, Старши спрециалист „Човешки ресурси”към дирекция”ФСАО”, а за кметствата на упълномощен служител от кметството информират прекия ръководител за отказан отпуск

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

 

5. Регистриране на отпуска в програмния продукт ТРЗ и генериране на заповед за отпуск

 

Ако има основание за отпуск, Старши спрециалист „Човешки ресурси”към дирекция”ФСАО”, а за кметствата на упълномощен служител от кметството , той се регистрира в програмния продукт ТРЗ и се подготвя заповед за отпуск

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

ДОК 03-08-02

6. Предаване на постъпилите за деня заявления и проект на заповед за разрешаване на отпуск  

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към дирекция”ФСАО”, а за кметствата на упълномощен служител от кметството  предава на кмета на общината /кметство/ постъпилите за деня заявления и проект на заповед за разрешаване на отпуск

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

ДОК 03-08-01

ДОК 03-08-02

 

7. Подписване и извеждане на заповедите за отпуск

 

Заповедта се подписва от Органа по назначаване и се извежда от Дирекция „ФСАО”

 

Кмет на община/кметство/

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

 

 

ДОК 03-08-02

8. Връчване оригинал на заповедта на служителя, Архивиране на оригинал на заповедта в досието на служителя  

Дирекция”ФСАО” връчва заповедта на служителя и архивира другия оригинал в досието на служителя

 

Старши спрециалист „Човешки ресурси”към Дирекция

”ФСАО”

Упълномощен служител

 

ДОК 03-08-02

 

3. Описание на контролите

 

1.Секретаря на общината извършва контролна проверка за  наличието на основанието за ползуване на отпуск

2.Секретаря на общината извършва контролна проверка за  Регистриране на отпуска в програмния продукт ТРЗ и генериране на заповед за отпуск

3.Секретаря на общината извършва контролна проверка на архивиране на оригинала на  запоредта в досието на служителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-07

Основна процедура „Обслужване на болнични”

 

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира условията и реда за обслужване на болнични в общинската администрация и звената към нея.

 

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Отпуск по болест Отсъствие на служителя от работа, поради временна неработоспособност поради общо заболяване; злополука; професионална болест или др., описани в Кодекса на труда.
Болничен лист Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден от управителя на НОИ и от министъра на здравеопазването.

 

3.Матрица на правата и отговорностите

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Служител

Пряк ръководител

Главен счетоводител на общината

Старши специалист”Човешки ресурси”

Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство”

Уведомяване на прекия ръководител за срока на отсъствие

О

И

Представяне на болничния лист на Старши спрециалист „Човешки ресурси”към дирекция”ФСАО” а за кметствата на Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство”в 1 дневен срок от датата на издаване

О

И

И

Преглед и попълване на реквизитите на болничния лист

К

О

О

Прекратяване на отпуска

О

О

Завеждане на  болничния лист в Регистъра на представените документи за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО

К

О

О

Представяне на болничния лист и други необходими документи в ТП на НОИ –гр.Плевен в определения срок

К

о

О

 

 

  О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава


 

 

 

4.Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят  Главния счетоводител на общината

 

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината.

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Главния счетоводител на общината

 

5.Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

 

РИ 03-08    “Обслужване на болнични”

 

Регистър за болнични листи

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Обслужване на болнични

Обслужване на болнични

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва правата и задълженията по обслужване на болнични в общинската администрация и звената към нея.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1.Уведомяване на прекия ръководител за срока на отсъствие

 

Служителите, ползващи отпуск по болест уведомяват незабавно прекия си ръководител за срока на отсъствие

Служител

 

2. Представяне  на болничния лист

 

Болничният лист се представя на Старши специалист”Човешки ресурси” към Дирекция”ФСАО”,а за кметствата на Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство”

Служител

 

Болничен лист

 

3. Преглед на реквизитите на болничния лист

 

Старши специалист”Човешки ресурси” към Дирекция”ФСАО”,а за кметствата на Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство”преглежда и попълват реквизитите посочени на гърба на болничния лист .

 

 

Старши специалист”Човешки ресурси”

Старши/младши/

специалист”Бюджет и счетоводство”

Болничен лист

 

4. Прекратяване на отпуска

 

Ако служителят е в отпуск за периода на болничния, отпускът се прекратява.

Кмет на община

Кмет на кметство

 

Заповед

 

5. Завеждане на  болничния лист в Регистъра на представените документи за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО

 

Старши специалист”Човешки ресурси” към Дирекция”ФСАО”,а за кметствата на Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство” завеждат на  болничния лист в Регистъра на представените документи за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО .

 

 

Старши специалист”Човешки ресурси”

Старши/младши/

специалист”Бюджет и счетоводство”

Регистър

6. Представяне на болничния лист и други необходими документи в ТП на НОИ –гр.Плевен в определения срок Старши специалист”Човешки ресурси” към Дирекция”ФСАО”,а за кметствата на Старши/младши/специалист”Бюджет и счетоводство”  представя болничния лист и други необходими документи в ТП на НОИ-гр.Плевен в определения срок.

Старши специалист”Човешки ресурси”

Старши/младши/

специалист”Бюджет и счетоводство”

Болничен лист

 

 1. 3.      Описание на контролите-Главния счетоводител на общината в срок един ден след изплащане на заплатите за месеца на служителите в общинската администрация и звената за  към нея извършва контролна проверка на Старши специалист”Човешки ресурси”за обслужването на болничните листа.

3.1. Главния счетоводител на общината проверява заведени ли са болничните листа в Регистъра.

3.2. Главния счетоводител на общината проверява предтставени ли са болничните листа в ТП на НОИ –гр.Плевен

 

 

 

                                                                                                        

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-08

Основна процедура „Работа на комисията по етика”

 

 1. 1.      Цели

 

Тази процедура регламентира условията и реда за работа на комисията по етика.

 

 

 1. 2.      Основни понятия

 

Етика Съвкупност от  норми за нравствено поведение в администрацията на общината.
Жалбоподател Лице, което е подало жалба до Комисията по етика
Засегната страна Лице или група лица срещу които е подадена жалба за нарушение на етичните норми, заложени в Етичния кодекс

 

 1. 3.      Описание на процедурата и отговорностите

 

3.1. Матрица на правата и отговорностите

 

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Жалбоподател

Председател на комисията

Комисия по етиката

Заинтересовани страни

Подаване на жалба от засегнатия до комисията по етика

О

Въвеждане в регистъра

О

Първоначален преглед на жалбата

О

О

Консултиране с членовете на комисията

О

Отхвърляне

О

О

Уведомяване на жалбоподателя

о

Изпращане на жалбата до засегнатата страна с искане за становище

о

Разглеждане на становището

О

Оттегляне на жалбата

о

Осигуряване на медиатор

о

О

Подготовка на случая за разглеждане

о

Създаване на досие

о

Подготовка на заседанието на комисията

о

Разглеждане на писмените материали

о

О

Изпращане на писмена покана за заседанието

О

Представяне гледните точки на заинтересованите страни

О

Обсъждане

О

Гласуване и вземане на решение

О

Изготвяне и подписване на протокол

О

Обявяване на решението

О

о

Вписване в регистъра на решението

О

Архивиране на жалбата

О

 

О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава

 

 1. 4.      Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Секретаря на общината

 

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината.

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

 1. 5.      Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

РИ 03-09 “Работа на комисията по етика”

ДОК 03-09-01 „Правилник за работа на Комисията по етика”

 

 

                                                                                                       

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

РИ 03-09

Работна инструкция „Работа на комисията по етика”

 

 

Работа на комисията по етика

Работа на комисията по етика

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва процеса на работа на Комисията по етика в общинската администрация и звената към нея

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Подаване на жалба от засегнатия до комисията по етика

 

Всяко лице има право да подаде жалба до Комисията по етика във връзка с констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс.

Жалбоподател

Жалба

 

2. Въвеждане в регистъра

 

Всички жалби се въвеждат в регистър.

 

Комисията по етика

 

Регистър

 

3. Първоначален преглед на жалбата

 

Председателят на Комисията прави първоначален преглед на това, дали жалбата е съставена съобразно изискванията на Устава и на Правилника.

 

Председател на Комисията по етика

Комисията по етика

 

 

 

Жалба

 

4. Консултиране с членовете на комисията и отхвърляне

Ако жалбата няма връзка с нарушения нормите на Етичния кодекс, анонимна е или не е мотивирана, тя следва да бъде отхвърлена след консултиране с членовете на Комисията и въведена в регистъра като „неотговаряща на официалните изисквания“

Председател на Комисията

Комисия по етиката

 

5. Уведомяване на жалбоподателя

Ако   дадена   жалба    не    отговаря    на   официалните изисквания, Председателят от името на съответната Комисия трябва да уведоми жалбоподателя и.

Председател на Комисията

Жалба

6. Изпращане на жалбата до засегнатата страна с искане за становище и разглеждане на становището Ако жалбата отговаря на официалните изисквания,  Председателят от името на съответната Комисия изпраща жалбата до засегнатата страна и с искане да изрази своето становище в рамките на определен срок

Председател на Комисията

Жалба

Становище

 

7. Оттегляне на жалбата

Ако засегнатата страна реши, по свое собствено желание, да разреши спора като удовлетвори   жалбоподателя  и   предприетите   действия   са приемливи за него, казусът се смята за приключен. В този случай жалбоподателят оттегля жалбата си, която се записват в регистъра като „Разрешена чрез взаимно съгласие“.

 

Жалбоподател

 

 

Жалба

 

8. Осигуряване на медиатор

Ако една от страните по жалбата изисква посредничество при контактите с другата страна (медиация), то Председателят осигурява член на комисията или друго независимо лице, експерт, психолог, юрист или друго, което да посредничи при опитите за взаимно разрешаване на спора.

Председател на Комисията

 

Комисията по етика

 

 

9. Подготовка на случая за разглеждане

След изтичане на срока, конкретизиран в Чл. 11.1 от Правилника за работа на комисията по етика, Председателят на Комисията трябва да подготви случая за разглеждане на следващото й заседание.

 

Председател на Комисията

 
 

10. Създаване на досие

Председателят подготвя досие на казуса, което да включва като минимум (a) оригиналната жалба, включително мотивация и специфично искане от страна на жалбоподателя; (б) писмен отговор на жалбата от засегнатата страна (ако има такава); (в) резюме на фактите; (г) етапът на който се намира случая, включително информация за опити за разрешаване чрез взаимно съгласие или за медиация. Досието на случая трябва да бъде изпратено на членовете на Комисията най-малко една седмица преди заседанието, на което ще се разглежда жалбата.

 

 

Председател на Комисията

.

 

 

Досие

11. Подготовка на заседанието на комисията Председателят на Комисията подготвя заседанието

Председател на Комисията

 

 
 

12. Разглеждане на писмените материали

Ако заседанието се провежда без участието на заинтересованите страни,   Председателят   на   Комисията  трябва  да   представи   жалбата, мотивацията   и   искането   на   жалбоподателя,   както   и   позицията   на засегнатата страна, всичко на базата на писмен материал.

 

Председател на Комисията

Комисията по етика

 

 
 

13. Изпращане на писмена покана за заседанието

По предложение на Председателя   на   Комисията  жалбата може да се разглежда без присъствието на заинтересованите страни. Ако мнозинството от членовете се противопостави на предложението в рамките   на   два дни,   заинтересованите   страни   се   поканват  на заседание, за да представят случая. Ако   жалбата   трябва   да   бъде   разгледана   с   присъствието   на заинтересованите страни, те следва да получат писмена покана не по-късно от пет дни преди заседанието.

 

Председател на Комисията

Покана

14. Представяне гледните точки на заинтересованите страни Председателят открива дискусията по случая и представя казуса и заинтересованите страни.

Заинтересованите страни представят пред Комисията своята гледна точка по случая.

 

Заинтересовани страни

 
 

15. Обсъждане

Членовете на Комисията трябва да обсъдят случая до момента, в който Председателят предложи да се състои гласуване, или мнозинството от членовете представят искане за гласуване по предложеното решение.

 

Комисия по етиката

Жалба

 

16. Гласуване и вземане на решение

 

Решението за гласуване се взема с обикновено мнозинство.

Комисия по етиката

 
 

17. Изготвяне и подписване на протокол

Комисията води протокол на разискванията, съдържащ основните точки от заседанието. Протоколите  трябва  да   бъдат   подписани   от   Председателя   или Заместник-председателя и от избран на заседанието протоколист.

Комисия по етиката

 

 

Протокол

 

18. Обявяване на решението и вписване в регистъра

 

Решенията на Комисията се обявяват чрез съобщения вътрешни информационни бюлетини или по друг подходящ начин. След като се обяви, решението се вписва в регистъра.

 

Председател на Комисията

Комисия по етиката

Регистър

 

19.Архивиране на жалбата

 

 

Комисия по етиката архивира жалбата

 

Комисия по етиката

 

 

                                                                                                        

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ОП 03-09

Основна процедура „Прекратяване на служебни и трудови правоотношения”

 

 1. 1.      Цели

 

 

Тази процедура регламентира условията и реда за прекратяване на служебните и трудови правоотношения в общинската администрацията и звената към нея.

 

 

3.Описание на процедурата и отговорностите

 

 

3.1 Матрица на правата и отговорностите

 

 

Длъжност, звено

 

 

 

 

Дейност

Служител

Секретар на общината

Дирекция „ФСАО”

Упълномощен служител в кметствата

Кмет на община

/кметство/

Прекратяване по взаимно съгласие

Изготвяне заявление за напускане до органа по назначаването

о

Подаване на заявлението до органа по назначаването

О

И

И

Изготвяне проект на заповед за прекратяване

 К

о

Уведомяване служителя за взетото решение

И

о

О

Едностранно прекратяване

Р

Едностранно прекратяване от страна на държавния служител

Изготвяне заявление за напускане до органа по назначаването

о

И

Едностранно прекратяване от страна на общината /кметствата /с предизвестие

Издаване на предизвестие до служителя

о

О

Оформяне на обезщетение за служителя

о

О

Едностранно прекратяване от страна на общината/кметствата/ без предизвестие

Издаване акт за прекратяване на трудовото правоотношение

о

О

Р

Предоставяне обходен лист на служителя

К

о

О

Предоставяне обходен лист и всички необходими документи за напускане от служителя

К

о

О

Уведомяване на ТД НАП за прекратяване на правоотношението

К

о

О

Връчване акта за прекратяване

К

о

О

Приключване и оформяне на трудовата/служебната книжка

о

О

О

Връщане на трудовата/служебната книжка на служителя срещу подпис

К

о

О

 

  О – осъществява, С – съгласува, И -информира се, К – контролира, Р – решава

 

 

4. Отговорности, изменение, абонамент

 

За спазването и контрола на процеса отговарят Секретаря на общината

 

Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината.

 

Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение към процеса.

 

За поддържането и измененията на процедурата отговаря Секретаря на общината

 

5. Документация (съпътстващи валидни документи)

 

Съпътстващи процедури, инструкции и документи са:

 

 

РИ 03-10 “Прекратяване на служебни и трудово правоотношение”

 

ДОК 03-11-01 Обходен лист

ДОК 03-03-01 Служебна книжка

ДОК 03-03-05 Трудова книжка

 

Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

Предизвестие до служителя

Служебна карта

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Прекратяване на служебни и трудови правоотношения

Прекратяване на служебни и трудови правоотношения

 

 

 

1. Общи условия

 

 

Настоящата работна инструкция описва правата и задълженията по прекратяването на служебни и трудови правоотношения с служителите и работниците  на общинската администрация и звената към нея.

 

2. Ход на процеса и разпределение на задълженията

 

Процес

Дейност

Отговорник

Документи

 

1. Изготвяне заявление за напускане до органа по назначаването

 

Когато трудовото правоотношение се прекратява по взаимно съгласие, служителят/работникът / изготвя заявление за прекратяване на трудовото правоотношение до органа по назначаване

Служител

 

Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение

 

2. Съгласуване с прекия ръководител и подаване  до органа по назначаването

 

Заявлението се съгласува с прекия ръководител и се подава до органа по назначаване

Служител

 

Пряк ръководител

Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение

 

3. Изготвяне проект на заповед за прекратяване

 

Ако Органът по назначаване одобри заявлението,Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”/в кметствата упълномощен служител/ изготвя проект на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомяват служителя/работника/ за взетото решение

 

 

Кмет на община

/кметство/

Директор на

Дирекция „ФСАО”

Упълномощен служител в кметството

Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение

 

4. Издаване акт за прекратяване на трудовото правоотношение

 

 

Кмета на общината/кметство/ издава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

Кмет на община/кметство/

 

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

 

5. Изготвяне заявление за прекратяване на трудовото правоотношение до органа по назначаването

 

Когато трудовото правоотношение се прекратява едностранно от страна на служител, той изготвя заявление за прекратяване на  трудовото правоотношение до органа по назначаването

Служител

Заявление за прекратяване на трудовото правоотношение

 

6. Издаване на предизвестие до служителя

 

Когато трудовото правоотношение се прекратява едностранно от страна на общината /кметствата/ с предизвестие, Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО”,/в кметствата- упълномощен служител / изготвя предизвестие до служителя за прекратяване на трудовото правоотношение

 

Кмет на община/кметство/

Дирекция”ФСАО”

 

Упълномощен служител в кметството

Предизвестие до служителя

 

7. Оформяне на обезщетение за служителя

 

В случаите, описани в ЗДСл, държавният служител има право на обезщетение в размер на толкова месечни брутни заплати, определени към момента на прекратяване на служебното правоотношение, колкото прослужени години като държавен служител има той, но не повече от 20.

Директор на

Дирекция “ФСАО”

 

8. Издаване акт за прекратяване на трудовото правоотношение

 

След изтичане на предизвестието или в случаите, посочени в КТ без предизвестие, Органът по назначаването издава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

 

Кмет на община/кметство/

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

 

9. Предоставяне обходен лист на служителя

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” ”,/в кметствата- упълномощен служител /  предоставя на служителя обходен лист, подписан от съответните отдели и служби, че нямат задължения.

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” Упълномощен служител в кметството

ДОК 03-11-01

 

10. Предоставяне обходен лист и всички необходими документи за напускане от служителя

 

Служителят предоставя на Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция Дирекция „ФСАО” ”,/в кметствата- упълномощен служител подписания обходен лист, както и всички документи за напускане

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” Упълномощен служител в кметството

ДОК 03-11-01

 

11. Уведомяване на ТД НАП за прекратяване на правоотношението

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция”ФСАО” ”,/в кметствата- упълномощен служител /уведомява НАП за прекратяване на правоотношението.

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” Упълномощен служител в кметството

 

12. Приключване и оформяне на трудовата/служебната книжка

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция”ФСАО” ”,/в кметствата- упълномощен служител приключва и оформя трудовата/служебната книжка. Предоставя я на Органа по назначаване за подпис.

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” Упълномощен служител в кметството  

ДОК 03-03-01

 

ДОК 03-03-05

 

13. Връчване акта за прекратяване и връщане на трудовата/служебната книжка на служителя срещу подпис

 

След като получат обходния лист и другите документи, Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция Дирекция „ФСАО” връчват заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и връщат на служителя срещу подпис трудовата/служебната книжка

 

Старши специалист”Човешки ресурси” от Дирекция „ФСАО” Упълномощен служител в кметството Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

 

ДОК 03-03-01

ДОК 03-03-05

 

3. Описание на контролите

 

 

/

 

ОБЩИНА ИСКЪР

Система за управление и контрол на човешките ресурси

 

ДОК 03-09-01

Правилник за работа на комисията по етика

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА

 

на Комисията по етика в Община Искър

 

Определения

В този Правилник:

Названието „Председател’ трябва да се разбира като лице, избрано от членовете на Комисията по етика съобразно с този Правилник и включва Заместник-Председателя, когато той изпълнява длъжността на Председателя.

Названието „Комисия’ трябва да се разбира Комисията по етика на Община Искър основана и работеща съгласно този Правилник.

Названието „Жалба“ трябва да се разбира жалба, разглеждана от Комисията по етика на Община Искър.

Названието „Случай” или „Казус” трябва да се разбира като действие, бездействие или фактическо обстоятелство, довело до презумпцията за наличие на нарушение на нормите на Етичния кодекс и за което е подадена жалба.

Названието „Жалбоподател” трябва да се разбира  лице, което е подало жалба до Комисията по етика.

Названието „Засегната страна” трябва да се разбира като лице или група лица срещу които е подадена жалба за нарушение на етичните норми, заложени в Етичния кодекс.

 

І. Организация на работата на Комисията по етика

Правила за работа на Комисията по етика

Чл. 1. (1) Комисията по етика на Община Искър се състои от 5 члена, служители в общинската администрация. Членовете на Комисията се определят със заповед на Кмета на общината на базата на предложения от общото събрание  на служителите.

(2) Дейността на Комисията по етика се наблюдава от Секретаря на общината. Той осигурява техническа подкрепа на Комисията при изпълнението на нейните задължения, съобразно този Правилник.

(3) Комисията избира от своя състав председател и заместник председател.

(4) С оглед на изпълнение на задълженията си Комисията заседава редовно, минимално веднъж на всеки три месеца. Заседанията на Комисията се свикват от Председателя по негово усмотрение, по искане на Секретара на общината или по молба на повече от половината й членове. Поканата за провеждане на заседание на Комисия се отправя най-малко една седмица преди самото заседание. Дневният ред на заседанието се обявява с поканата.

 

 

 

Кворум

Чл. 2. (1) Комисията  има кворум и може да взема решения, когато повече от половината от членовете й присъстват на заседанието.

(2) Комисия  утвърждава решенията си с просто мнозинство от членовете, присъстващи на заседанието.

 

Процедури и протоколи на заседанието

Член 3. (1) Протоколите от заседанията на Комисия трябва да съдържат:

 1. място, дата и продължителност на заседанието;
 2. имената на членовете, които са присъствали на заседанието (списък на присъстващите);
 3. дневен ред;
 4. установяване на кворум;
 5. молби и казуси, както и решенията, взети по тях;
 6. резултат от гласуването.

 

(2)          Особените мнения трябва да бъдат изложени като приложение към протокола, по желание на членовете с особено мнение.

(3)          Решенията на Комисията по етика се оповестяват само след изрично решение на Комисията. Тяхното огласяване става по подходящ начин и се организира от Председателя на Комисията и от Секретара на района.

 

Задължение за безпристрастност

Чл. 4. Членовете на Комисията по етика, включително нейният Председател и Заместник-председател, не трябва да правят публични изявления, които съдържат индикации относно бъдещите решения на органа.

 

Конфиденциалност на дискусиите

Чл. 5. Личната мотивация на членовете на Комисията и техните становища по време на дискусиите са конфиденциални. Същото се отнася и за всички документи относно лични отношения между страните, или други поверителни въпроси, например, въпросите, по които с оглед на обстоятелствата се препоръчва провеждане на конфиденциална дискусия.

 

Посещаване на заседание

Чл. 6. Личните жалби се разглеждат на закрити заседания. Дискусиите по въпроси, свързани с формулирането на общи изисквания към работата на служителите, могат да бъдат провеждани публично, ако Комисията вземе това решение с мнозинство.

 

Отговорност

Чл. 7. Комисията по етика носи публична отговорност за действията си, особено за вземането на решения по жалби. Тя изготвя годишен отчет за работата си, който се огласява сред служителите по подходящ начин.

 

ІІ. Правила за разглеждани на жалби

Право на жалба. Регистър

Чл. 8. (1) Всяко лице има право да подаде жалба до Комисията по етика във връзка с констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс. Всички жалби трябва да бъдат въвеждани в регистър.

(2)                                 Регистърът на жалбите трябва да съдържа като минимум:

(a) датата на която са били подадени жалбите;

(б) името на жалбоподателя;

(в) предмета на жалбата, с позоваване на Етичния кодекс;

(г) решението на Комисията по жалбата.

(3)   Решението  по жалбата следва да бъде  категоризирано по пет начина:

(4)   (а) не отговаря на официалните изисквания;

(5)   (б) взето чрез медиация;

(6)   (в) отхвърлено;

(7)   (г) одобрено;

(8)   (д) друго (например: частично одобрено)

(9)   В случай, че дадена жалба не отговаря на официалните изисквания, тя също се вписва в регистъра като се  описва на   какво основание Комисията е взела съответното решение.

(10)           В случай, че по жалбата е било взето решение чрез медиация,  в регистъра трябва да бъде въведена информация за взетото решение по удовлетворяване на жалбата, както и действията, предприети от засегнатия.

(11)           В случай, че жалбата е била отхвърлена, в регистъра трябва да бъдат въведени   основанията,   на  базата   на   които   Комисията  е   решила  да отхвърли жалбата.

(12)           В случай, че жалбата е била отхвърлена (или частично отхвърлена), в регистъра трябва да бъдат въведени основанията, на базата на които Комисията е решила да отхвърли жалбата, решението на Комисията да търси удовлетворение или да порицае нарушителите на етичните норми, както  информацията за спазване на взетото от Комисията решение от страна на нарушителите.

 

Съдържание на жалба

Чл. 9. (1) Жалбите трябва да бъдат регистрирани писмено. Те се мотивират съобразно с Етичния кодекс и може да съдържат специфични изисквания към Комисията. Жалбите относно нарушенията на етичните норми трябва да съдържат описание на деянията и позоваване на фактически материал и свидетели. Анонимни жалби не се разглеждат.

 

Първоначално преглеждане

Чл. 10. (1) Председателят на Комисията трябва да направи първоначален преглед на това, дали жалбата е съставена съобразно изискванията на Устава и на настоящия Правилник.

(2)            Изпълнителният директор  трябва да  информира  Председателя  на Комисията по етика относно жалбите, свързани с тяхното поле на дейност,  в рамките на три дни след подаване на жалбата.

(3)            Ако   е   необходимо,   Председателят  трябва  да   извърши първоначален преглед с помощта на юридически съветник.

(4)     Ако жалбата няма връзка с нарушения нормите на Етичния кодекс, анонимна е или не е мотивирана, тя следва да бъде отхвърлена след консултиране с членовете на Комисията и въведена в регистъра като „неотговаряща на официалните изисквания“.

(5)     Ако   дадена   жалба    не    отговаря    на   официалните    изисквания, Председателят трябва да уведоми жалбоподателя и, в случай че е уместно, да го насочи към компетентната институция.

Чл. 11. (1)Ако жалбата отговаря на официалните изисквания,  Председателят от името на съответната Комисия изпраща жалбата до засегнатата страна и с искане да изрази своето становище в рамките на определен срок, но не по-дълъг от на  2 (две) седмици.

(2)       Жалбите могат да бъдат уреждани чрез взаимно съгласие на страните по всяко време.

(3)       Ако засегнатата страна реши, по свое собствено желание, да разреши спора като удовлетвори   жалбоподателя  и   предприетите   действия   са приемливи за него, казусът се смята за приключен. В този случай жалбоподателят оттегля жалбата си, която се записват в регистъра като „Разрешена чрез взаимно съгласие“.

(4)       Ако една от страните по жалбата изисква посредничество при контактите с другата страна (медиация), то Председателят осигурява член на комисията или друго независимо лице, експерт, психолог, юрист или друго, което да посредничи при опитите за взаимно разрешаване на спора.

(5) След изтичане на срока, конкретизиран в Чл. 11.1, Председателят трябва да провери дали засегнатата страна е удовлетворила сама евентуалното нарушаване на Етичния кодекс. В противен случай, или ако предложените мерки не удовлетворяват жалбоподателя, казусът се придвижва към съответната Комисия за разглеждане.

 

Подготовка на заседанията на Комисия

Чл. 12. (1) След изтичане на срока, конкретизиран в Чл. 11.1, Председателят на Комисията трябва да подготви случая за разглеждане на следващото й заседание.

(2)           Председателят трябва да потърси от засегнатата страна писмен отговор на жалбата.

(3)           Председателят подготвя досие на казуса, което да включва като минимум (a) оригиналната жалба, включително мотивация и специфично искане от страна на жалбоподателя; (б) писмен отговор на жалбата от засегнатата страна (ако има такава); (в) резюме на фактите; (г) етапът на който се намира случая, включително информация за опити за разрешаване чрез взаимно съгласие или за медиация.

(4)    Досието на случая трябва да бъде изпратено на членовете на Комисията най-малко една седмица преди заседанието, на което ще се разглежда жалбата.

(5)   Председателят на Комисията е отговорен за подготвянето на заседанието (ако е уместно, включително и за осигуряването на експертно мнение, последващи запитвания и т.н.).

 

Участие на заинтересованите страни

Чл. 13 (1) Жалбите може, ако е необходимо, да бъдат разглеждани на заседание на Комисията, само на базата на писмен материал, без присъствието на заинтересованите страни.

(2)   По негова преценка, Председателят на Комисията може да предложи жалбата да се разглежда без присъствието на заинтересованите страни.

(3)     Предложението,   жалбата   да   се   разглежда   без   присъствието   на заинтересованите страни, трябва да бъде изпратено от Председателя на Комисията до всички членове, най-малко една седмица преди заседанието.

(4)  Ако мнозинството от членовете се противопостави на предложението в рамките   на   два дни,   заинтересованите   страни   се   поканват  на заседание, за да представят случая.

(5)     Ако   жалбата   трябва   да   бъде   разгледана   с   присъствието   на заинтересованите страни, те следва да получат писмена покана не по-късно от пет дни преди заседанието.

(6)  Поканата трябва да съдържа като минимум:

а)  информация относно времето и мястото на заседанието;

б) информация относно това, че членовете на Комисията може да бъдат отстранени, ако има съмнения за безпристрастността им;

в)    информация относно това, че може да бъде взето решение дори ако някоя от страните не присъства на заседанието;

г)   информация относно това, че може да бъде взето решение по жалбата, дори ако съответната позиция не бъде представена.

(7)  По предварителна молба от страна на заинтересованите страни, или на Председателя на Комисията, свързаните трети лица (т.е. лица, които могат да свидетелстват) могат да бъдат поканени на заседанието. В случай, че свързаните трети лица са поканени на заседанието, това трябва да бъде доведено до знанието на заинтересованите страни  в поканата.

 

Неучастие на отделни членове на Комисията

Чл.14 (1) Всеки от участниците може да поиска отделни членове на Комисията да не присъстват в случай на съмнения относно безпристрастността им. Членовете на Комисията могат сами да обявят, че няма да участват, в случай, че има основание за съмнения относно безпристрастността им. Писмените молби за неучастие трябва да бъдат подадени до Комисията в рамките на два дни, след като е било получено известието.

(2)Молбите за неучастие могат също да бъдат подадени незабавно, ако в хода на съответните процедури е настъпило основание за съмнения по безпристрастността.

(3)Комисията трябва да вземе решение за удовлетворяване на молба за неучастие, без присъствието и без вота на въпросния член, с просто мнозинство на присъстващите членове. Всяка молба за неучастие се разглежда поотделно. Решенията, взети по тези молби, не може да се обжалват.

 

Заседание без участието на заинтересованите страни

Чл. 15 (1) Ако заседанието се провежда без участието на заинтересованите страни, Председателят на Комисията трябва да представи жалбата, мотивацията и искането на жалбоподателя, кактои позицията на засегнатата страна, всичко на базата на писмен материал.

(2) Членовете на Комисията трябва да обсъдят случая до момента, в който Председателят предложи да се състои гласуване, или мнозинството от членовете представят искане за гласуване по предложеното решение. Решението за гласуване се взема с обикновено мнозинство.

 

Заседание с участието на заинтересованите страни

Чл. 16 (1) Председателят открива дискусията по случая и представя казуса и заинтересованите страни.

(2)  На заинтересованите страни трябва да бъде позволено да представят пред Комисията своята гледна точка по случая.

(3)    Заинтересованите страни (или  техните представители) трябва да осигурят конфиденциалността на информацията и на документите, които се отнасят до лични отношения между засегнатите страни, да изискат конфиденциалност по други причини, или в случай, че е ясно, че е било изявено желание за разглеждане в условията на конфиденциалност.

(4)       Обсъждането на случая от членовете на Комисията трябва да се състои без присъствието на заинтересованите страни, освен ако Комисията не вземе решение с мнозинство от гласовете, да изиска присъствието им по време на обсъждането.

(5)       Заинтересованите страни може да бъдат помолени от Комисията да вземат участие в обсъждането, за да изяснят неизяснените въпроси.

(6)       Председателят на Комисията информира устно заинтересованите страни за резултата от обсъждането, веднага след като Комисията излезе с решение. Също така им връчва писмено обяснение/обосновка, съобразно Чл. 19.

 

 

 

Протоколи

Чл. 17 (1) Комисията води протокол на разискванията, съдържащ основните точки от заседанието.

(2) Всеки член на Комисията трябва да има право да изиска препис от протокола.

(5)   Протоколите  трябва  да   бъдат   подписани   от   Председателя   или  Заместник-председателя и от избран на заседанието протоколист.

 

Споразумения

Чл. 18 (1) Комисията трябва на всеки етап от случая да препоръчва на страните и да ги подкани да стигнат до споразумение.

 

Други правила за работа

Чл. 19 (1) Членовете на Комисията не трябва да коментират публично жалбата, преди да се е състояло обсъждане, и преди Комисията да е взела решение по нея. До момента на приключване на случая, Председателят на Комисията може да дава информация само за етапа, на който се намира разглеждането на случая.

(2) При проверката на случаите, Комисията трябва да спазва разпоредбите на Етичния кодекс, както и на свободата на мнение на членовете си. Те не може да са обвързани от задължението да следват исканията на организацията или на хората, които са ги номинирали, или исканията на страните по конкретния случай.

(3) Членовете, чиито възгледи не съвпадат с решението на Комисията, могат да поискат особеното им мнение („миноритарен вот“) да се запише в протокола. Това си искане те трябва да поставят незабавно след провеждане на гласуването.

 

ІІІ. Санкции на Комисията по етика

 

Решения

Чл. 20 (1) Комисията може да вземе решение за отхвърляне на дадена жалба като недопустима по формални причини или като неоснователна.

(2)           Допълнителните   дискусии   по   конкретния   случай   могат   да   бъдат
отложени без вземане на окончателно решение след искане за допълнителна информация или за разяснения.

(3)           Ако Комисията реши да разгледа дадена жалба и при условие, че
всички начини за постигане на съгласие са изчерпани, тя може да
наложи една от следните санкции:

a)            Да отхвърли жалбата на жалбоподателя като неоснователна;

b)            Публично да осъди засегнатата страна за нарушаване нормите на Етичния кодекс;

c)             В случай, че нарушението на етичните норми води до нарушение на служебни задължения или създава обстановка при което те не могат да се изпълняват ефективно, да предложи на работодателя на засегнатата страна да и бъде наложено административно наказание.

(4)    Взетото  решение трябва да  е  в  писмена  форма  и  подписано  от Председателя, след което се изпраща на участниците в спора. Това се извършва в срок от една  седмица след заседанието.  Уведомлението следва да съдържа мотиви на решението на база използваните по време на заседанието от членовете на Комисията аргументи

(5)   Материалите от регистъра на жалбите се предоставят на разположение на комисиите по атестация на служителите.

 

 

 

Мотиви на решенията

Чл. 21 (1) При вземане на решение дали да се дадат инструкции или да се направи публично осъждане, трябва да се има предвид тежестта на нарушението и последствията за засегнатите страни в резултат на нарушението на етичните норми. Решението трябва да бъде съобразено с изискването за  намаляване на тези последствия и избягване на нови подобни случаи.

 

Обявяване на решението

Чл. 22. Решенията на Комисията се обявяват чрез вътрешни информационни бюлетини или по друг подходящ начин.

 

 

Ново разглеждане на случая

Чл. 23. (1) Предвид на доброволното естество на прилагането им, решенията, взети от Комисията, не подлежат на обжалване. Ново разглеждане на приключен случай по конкретна жалба, обаче, се допуска при следните условия:

(а) Ако това е поискано от страна на жалбоподателя  или ответната страна и са представени доказателства за нови обстоятелства, които сами по себе си или във връзка с предходните мотиви на решението, могат да доведат до решение, съществено различаващо се от предходното;

(б) Ако констатираното нарушение на Етичния кодекс продължава от страна на виновната страна в ущърб на жалбоподателя.

(2) Искането за ново разглеждане на даден случай трябва да е в писмена форма, адресирано до Председателя на Комисията по етика, който съответно инициира процедурата по нова жалба.

 

 

Настоящия Правилник е приет от общото събрание на служителите от общинската администрация на Община Искър и е въведен в действие със Заповед на Кмета на общината   №…………………..от ……………….