Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

 „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”

 На 15.05.2019 г., в изпълнение на Заповед № 69/08.03.2019 г. на  Кмета на Община Искър от 9.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, се събра комисия в състав:

Председател: Симеон Бончев – Външен експерт, Юрист.

Членове:

  1. инж. Иван Георгиев
Външен експерт, Строителен инженер

 

  1. инж. Иван Цупарски
Външен експерт, Строителен инженер

 

  1. Теменужка Василева
Секретар на Община Искър

 

 

  1. Бистра Минковска

 

Главен експерт „Обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване“ при Община Искър

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващият със състава и правилата за работа на комисията.

На публичното отваряне на офертите присъства представител на участник „ПЪТСТРОЙ 92“АД, гр. София.

Председателят на комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник.

Предстои избор на изпълнител и издаване на решение от Възложителя.