Get Adobe Flash player

Съобщение във връзка постъпил проект за обект: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 55782.47.3, в местността „Средните обори“, землището на гр. Искър, фаза окончателен проект.

Съобщение във връзка постъпил проект за обект: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 55782.47.3, в местността „Средните обори“, землището на гр. Искър, фаза окончателен проект.

 

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че в община Искър е постъпил проект за обект: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 55782.47.3, в местността „Средните обори“, землището на гр. Искър, фаза окончателен проект.

Преписката се намира в техническа служба на община Искър (стая 210), и може да се запознаете с нея всеки работен ден от 8,30 часа до 17, 00 часа.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ възражение и предложения по проекта могат да се правят до Община Искър.