Get Adobe Flash player

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“

В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в администрацията на община Искър

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия информира допуснатият до конкурса кандидат, че следва да се яви за решаване на тест на 10.01.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на общинска администрация Искър с адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, в Заседателната зала на Общината.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на общинската администрация и с професионалната област на длъжността.

Кандидатът, успешно издържал теста, следва да се яви на 10.01.2023г. от 13:30 ч. в сградата на общинска администрация Искър с адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, в Заседателната зала на Общината за провеждане на интервю.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Полина Цветкова

Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“

в администрацията на община Искър