Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждането на предстоящите избори на 09 юни 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на предстоящите  Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите:

 1. В срок до 25.05.2024 г., кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

Заявлението-декларация се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 77-ЕП/НС (чл. 34, ал. 1-3 от ИК)

 1. В срок до 25.05.2024 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 26-ЕП (чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ИК)
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 27-НС (чл. 36, ал. 1, 3 и 4 от ИК)
 2. В срок до 25.05.2024 г., избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.
 3. В срок до 03.06.2024 г., избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
  При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 30-ЕП (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК)
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 31-НС (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК)
 4. В срок до 01.06.2024 г., избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация.Заявлението се подава собственоръчно подписано.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16-ЕП (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ИК)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17-НС (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от ИК)

6. В срок до 01.06.2024 г., гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който иска името му да бъде заличено от избирателния списък за гласуване, подава писмено заявление до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19-ЕП (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2 от ИК)