Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ГРАО непълноти и грешки

СЪОБЩЕНИЕ ГРАО непълноти и грешки

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до Кмета на общината и Кметовете на кметства в срок до 06  ноември 2021 г. до 17.30 часа включителноПриложение № 26- ПВР/НС. 

В тази връзка от общинска администрация гр. Искър и в Кметствата на територията на община, ще бъде осигурено дежурство на длъжностните лица по ГРАО, чрез повикване по телефон, както следва:

на 06 ноември 2021 г. от 9.00 часа до 12.00 часа и от  12.30 часа до 17.30 часа

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон:

0879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: 0889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска –   Младши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон:

0878/960601;

 

Съгласно чл. 43, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на общината и Кметовете на населени места да разгледат постъпилите заявления в срок до два дни и да се произнесат по тях с мотивирано решение. Същото да се обяви публично на сайта на общината и да се постави на информационните табла в общинската администрация и в Кметствата.

 

Решенията подлежат на обжалване пред Административния съд – Плевен в срок до два дни от тяхното обявяване.