Get Adobe Flash player

Съобщение – заявления за избирателни списъци

Съобщение – заявления за избирателни списъци

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 17 септември 2022 г. включителноПриложение № 21-НС;
  2. 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 24 септември 2022 г. включително Приложение № 17-НС.
  3. 3. Не по-късно от 17 септември 2022 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 67-НС;
  4. 4. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок 17 септември 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 26 септември 2022г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението (Приложение № 67-НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството.

 

Забележка: При подаване на електронно заявление не се изисква подпис!

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.