Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в пазарни консултации, във връзка с кандидатстване по проекти:

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в пазарни консултации, във връзка с кандидатстване по проекти:

 

  1. „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“ УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър

  и

  1. Реконструкция комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ УПИ V-974, кв.158, гр. Искър, община Искър

 

На 14.06.2018 год. (четвъртък) в 10:30 часа и в 11:30 часа се проведоха заседания на комисия, назначена със Заповед № 210 и Заповед № 211 от 14.06.2018 г. на Кмета на Община Искър, която да получи и отвори подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации по горецитираните проекти.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева ХристоваСекретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Съобщи пред членовете на комисията, че оферти за участие в пазарните консултации в срока до 17:00 часа на 13.06.2018 г. са подали 3 (три) участника, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

1. „Люник” ЕООД

гр. Драгоман

2. Каро Трейдинг” ООД

гр. София

3. „ДИКИСТРОЙ” ЕООД

 гр. София

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на тримата участника, по реда на тяхното постъпване, изготви протокол от работата, в който предлага на Кмета на Община Искър да се базира на Ценовото предложение от индикативната оферта на участника, класиран на първо място , предложил най- ниска цена за взимане на решение за определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 29, ал.18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. по горецитираните проекти.