Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“ УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство,  обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“  УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”

 по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 15.06.2018 год. от 8.45 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 205 от 11.06.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство,  обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“  УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 12.06.2018 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 „Бул Строй Контрол инженеринг” АД гр. София. Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията.

Предстои решение на Възложителя и сключване на договор.