Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Васил Коларов” ОК 178 – ОК 175 – гр.Искър ;
 • Улица „Силистра” ОК 112а – ОК 196 – гр.Искър
 • Улица „Тулча” ОК 112 – ОК 194 – гр.Искър;
 • Улица „Мара Денчева” ОК 110 – ОК 341 – гр.Искър ;
 • Улица „Асен Халачев“ ОК 159 – ОК 171 – гр. Искър;
 • Улица „Пирин“ ОК 105 – ОК 108а – гр. Искър;
 • Улица „Одрин“ ОК 234а – ОК 239 – гр. Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Никола Петринин” ОК 271 – ОК 268 – с. Писарово ;
 • Улица „Яне Сандански” ОК 108 – ОК 75 и част от ул.„Цоньо Матев ОК 71 – ОК 75 – с. Писарово ;
 • Улица „Никола Вапцаров” от ОК10 до ОК7 в с. Писарово, община Искър

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Тодор Матков“ ОК 75 – ОК 84 – с.Староселци

 

На 12.10.2018 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 355 от 12.10.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Васил Коларов” ОК 178 – ОК 175 – гр.Искър ;
 • Улица „Силистра” ОК 112а – ОК 196 – гр.Искър
 • Улица „Тулча” ОК 112 – ОК 194 – гр.Искър;
 • Улица „Мара Денчева” ОК 110 – ОК 341 – гр.Искър ;
 • Улица „Асен Халачев“ ОК 159 – ОК 171 – гр. Искър;
 • Улица „Пирин“ ОК 105 – ОК 108а – гр. Искър;
 • Улица „Одрин“ ОК 234а – ОК 239 – гр. Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Никола Петринин” ОК 271 – ОК 268 – с. Писарово ;
 • Улица „Яне Сандански” ОК 108 – ОК 75 и част от ул.„Цоньо Матев ОК 71 – ОК 75 – с. Писарово ;
 • Улица „Никола Вапцаров” от ОК10 до ОК7 в с. Писарово, община Искър

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Тодор Матков“ ОК 75 – ОК 84 – с.Староселци

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Цветан Влахов, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 10.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН е представил всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

            Договарянето приключи на 12.10.2018 г.            Предстои сключване на договор.