Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

На 16.10.2018 год. от 13.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 361 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Захаринов Захариев

външен експертСтроителен инженер по пътно строителство

 

  1. 2. Теменужка Василева Христова

Секретар на  община Искър

 

  1. Бистра Чавдарова Минковска

Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

  1. 4. Мария Мартинова Иванова резервен член

Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

Редовният член на комсията – г-н Радослав Андреев е в отпуск. На неговото място влиза г-жа Мария Иванова – резервен член.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията неприсъстваха представители на участниците

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 09.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 09.10.2018 г. е подал един участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН 09.10.2018 г.;

15:33:35 часа

Рег. № 30-981-7

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците, по реда на тяхното постъпване:

 

  1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП председателя, Строителен инженер по пътно строителство и мостове и Строителен инженер, магистър – икономист подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

 

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

 

Комисията  за Участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН не установи непълноти и несъответствия на информацията, включително нередовност и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания.

На основание чл. 58, ал.8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящия протокол на участника в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, вкл. нередовност и фактическа грешка, както и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

 

Комисията приключи публичното заседанието на 16.10.2018 г. в 13:30 часа.

 

Предстои работа на комисията на закрито заседание.