Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

На 22.10.2018 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 361 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по другият показател за оценка:

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН. Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин:

Първо място: Участник № 1 „ВЕДИПЕМА” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН– 100 точки.

Предстои сключване нa договор.