Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище Хандбал и Волейбол”, община Искър”

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 14.08.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 406 от 07.08.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 08.08.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия  участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на единственият участник № 1 „АРТ-строй“ ООД гр. Плевен.

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 5 от документацията.                      След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участника, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото.

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

Предстои скрючване на договор с избраният изпълнител!