Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участник

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър”, включващи две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”; Обособена позиция № 2: „ Реконструкция на ул. „Христо Смирненски” от ОТ 14 до ОТ 36 гр. Искър”

 

 

На 18.09.2019 год. от 09:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 558 от 10.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

  1. 1. Бистра Чавдарова Минковска

адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Тутракан” № 6

на длъжност: Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

квалификация: социални дейности.

 

Председателят на комисията установи, че Мария Иванова е в платен годишен отпуск. На нейното място в комисията взе участие Бистра Чавдарова Минковска на длъжност Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят установи, че комисията е в пълният си състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 11.09.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия  участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на единственият участник № 1 „ЛЮНИК” ЕООД гр. София за Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улици в Община Искър”:

 

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 5 от документацията, а именно:

Комисията констатира, че единственият допуснат участник, не е предложил цена, по-висока от прогнозната стойност.

 

След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участника, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото.

 

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

 

Предстои скрючване на договор с избраният изпълнител!