Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в покана до определено лице по чл. 191 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация проект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър” с ново наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в покана до определено лице по чл. 191 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 Актуализация проект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър” с ново наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър,   община Искър“

На 13.06.2018 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 208 от 13.06.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Актуализация проект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър” с ново наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър,   община Искър“

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

На заседанието на комисията, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Анелия Петрова, която се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ПРОИНЖ АП” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН   Подадена оферта – лично 11:19:46 часа;

13.06.2018 г.

Рег. № 30-732-7

            След приключване работата на комисята предстои сключване на договор.