Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство,  обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“  УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”,

 открита с решение № 15/30.05.2018 г.

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

 

На 12.06.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 205 от 11.06.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект: „Благоустрояване парково пространство,  обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“  УПИ ІV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър”.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. Радослав Банков Андреев Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията неприсъства представител на участника.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-ца Гергана Божиновска – Старши експерт „МКБППМНАТО” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 11.06.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 11.06.2018 г. е подадена от един участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. №  по програмата

за документооборот

Забележка
1. „Бул Строй Контрол инженеринг” АД гр. София 11.06.2018 г.;

09:21:05 часа

Рег. № 30-953-1  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадената оферта за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участника, подал оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 1 „Бул Строй Контрол инженеринг” АД гр. София.

 

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

 

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

 

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържат и провери съответствието на същите с приложените описи. Комисията отрази горецитираното в Приложение № 1 към настоящия протокол.

           

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.