Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Ремонт кухня ДСП, кв.24 – гр. Искър, община Искър“

Съобщение за отваряне на оферта за обществена поръчка с предмет:

 

„Ремонт кухня  ДСП, кв.24 – гр. Искър, община Искър“

 

На 28.02.2019 год. (четвъртък) от 9.30 часа, в изпълнение на Заповед № 54/28.02.2019 г. на  Кмета на община Искър в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 28.02.2019 год. (четвъртък) от 9.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че на 26.02.2019 г. е изпратена до единственият участник и публикувана в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  Покана с Рег. № 30-790-3/27.02.2019 г. със срок за подаване на оферти до 17:30 часа на 27.02.2019 год. с предмет: „Ремонт кухня  ДСП, кв.24 – гр. Искър, община Искър“.

В срока, посочен в горецитирана покана е постъпила само една оферта.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

Съгласно горепосоченият протокол, е подадена една оферта за участие в указаният срок. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена от участник № 1 „АРТ- СТРОЙ” ООД гр. Плевен.

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи участникът, подал оферта и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на участник № 1 „АРТ- СТРОЙ” ООД гр. Плевен.

Комисията констатира, че е приложена Количествено – стойностна сметка (КСС), попълнена съгласно Приложение № 1 към образец № 9 – ценово предложение от документацията за участие.

След приключване на публичната част на заседанието на 28.02.2019 год. в 10:00 часа, след което председателят на комисията определи следващо закрито заседание да се проведе на 28.02.2019 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Искър.

 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.