Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект: „Ремонт сграда общинска собственост за нуждите на ДСП и СС- гр. Искър”.

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

Упражняване на авторски надзор на обект: „Ремонт сграда общинска собственост за нуждите на ДСП и СС- гр. Искър”.

 

 

На 28.05.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 172 от 25.05.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Ремонт сграда общинска собственост за нуждите на ДСП и СС- гр. Искър”.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

 Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
  2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Тошо Станев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 25.05.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка от участник № 1 „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената обща цена.

             Предстои сключване на договор.