Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация проект: „Социален център гр. Искър”, открита с Решение № 12/22.05.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

Актуализация проект: „Социален център гр. Искър”, открита с Решение № 12/22.05.2018г.

 

На 30.05.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 181 от 29.05.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Актуализация проект: „Социален център гр. Искър”, открита с Решение № 12/22.05.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

  1. Цветанка Кирова Дишанска – Старши специалист „Общинска собственост, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

 

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – арх. Тошо Станев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 28.05.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка от участник № 1 „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН се договориха, че изпълнението на предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договор и за договорената обща цена

 

            Предстои сключване на договор