Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица на с предмет: „Актуализация проект: „Реконструкция на спортен център в гр. Искър”, открита с Решение № 9/21.05.2018 г.

Днес, 30.05.2018 год., в изпълнение на Заповед № 183/ 29.05.2018 г. на  Кмета на община Искър от 11.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Огнянов Бончев – външен експертЮрист;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър
  2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър,

Членовете на комисията инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове и инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експерт – Строителен инженер, магистър – икономист, не присъстваха на заседанието поради неотложни служебни ангажименти.

със задача: На 30.05.2018 г. (сряда) от 11.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 09.05.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-28/09.05.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 18.05.2018 год. с предмет: Проектиране на обект: „Реконструкция на улична мрежа – община Искър” с подобекти:

 

  1. „Реконструкция на улици в гр. Искър”;
  2. „Реконструкция на улици в с. Староселци”;
  3. „Реконструкция на улици в с. Писарово”