Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

            На 04.06.2018год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 187 от 01.06.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 5/24.04.2018 г.

 Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 ЧЛЕНОВЕ:

  1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
  2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
  3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 30.05.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 (една) на брой оферта.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 30.05.2018 г. е подадена само 1 (един) участник.

 Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадената оферта е както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

ГР. СОФИЯ

30.05.2018 г.;

14:34:24часа

 

Рег. № 30-200-1

Предстои работата на комисията на закрито заседание.