Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществена поръчка

   

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

 финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

            На 16.04.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 109 от 16.04.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 1/22.03.2018 г.

Назначената комисия е в състав, както следва:

 Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 Членове:

  1. Ирена Руменова Салашка – Младши експерт „Социално икономически дейности, разработване и управление на проекти” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

 

  1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;

 

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;

 

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства Румен Петров – представител на участник „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София – Управител. Същият се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 13.04.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 (две) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 13.04.2018 г. са подали 2 (двама) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

Подадените оферти са както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

11:05:39 часа

Рег. № 30-1448-1
2. „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София 13.04.2018 г.;

15:00:23 часа

Рег. № 30-713-7

Предстои работа на комисията на закрито заседание.