Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществената поръчка

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

 

по член 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

 

 

На 12.06.2018год. от 12.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Заповед № 187 от 01.06.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“, открита с Решение № 5/24.04.2018 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

 

Председател:

 

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. инж. Иван Симеонов Георгиев – външен експертСтроителен инженер по пътно строителство и мостове;
  2. инж. Иван Стефанов Цупарски – външен експер – Строителен инженер, магистър – икономист;
  3. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участника в процедурата.

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

На 05.06.2018 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертата на единственият и допуснат участник по другият показател за оценка –  Т – Оценка на Техническото предложение – 50 точки.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, ГР. СОФИЯ.

 

След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 12.06.2018 г. в 12:20 часа.