Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в в пазарни консултации

Отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в

в пазарни консултации, във връзка с кандидатстване по

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради –  община Искър“, включващ три обекта:

  1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на ДСП – УПИ ІІІ-1028,1029,1030, кв.67А, гр.Искър, община Искър“;
  2. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ ХV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“;
  3. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689, кв.20,  гр.Искър,  община Искър“

 

На 05.07.2018 год. (четвъртък) в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 251 от 05.07.2018 г. на Кмета на Община Искър, която да получи и отвори подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобщи пред членовете на комисията, че оферти за участие в пазарните консултации в срока до 17:00 часа на 04.07.2018 г. са подали 3 (три) участника, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

Рег. № /дата и час
1. „Люник” ЕООД

гр. Драгоман

Рег. № 30-1376-3/04.07.2018 год.

16:18:01 часа

2. „ДИКИСТРОЙ” ЕООД

 гр. София

Рег. № 30-1405-3/04.07.2018 год.

16:21:21 часа

3. Каро Трейдинг” ООД

гр. София

Рег. № 30-200-6/04.07.2018 год.

16:23:57 часа

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на трите участника, по реда на тяхното постъпване:

 

  1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „Люник” ЕООД гр. Драгоман, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.
  2. 2. Комисията отвори офертата на участник № 2 „ДИКИСТРОЙ” ЕООД гр. София, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.
  3. 3. Комисията отвори офертата на участник № 3 Каро Трейдинг” ООД гр. София, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.

След като разгледа Ценовите предложения от индикативните оферти на участниците, комисията класира участниците въз основа на най- ниската предложена цена, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 „Каро Трейдинг” ООД гр. София;

ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 „ДИКИСТРОЙ” ЕООД гр. София;

ТРЕТО МЯСТО: Участник № 1  „Люник” ЕООД гр. Драгоман.

Въз основа на гореизложените обстоятелства комисията предлага на Кмета на Община Искър да се базира на Ценовото предложение от индикативната оферта на участника, класиран на първо място – Каро Трейдинг” ООД гр. София за взимане на решение за определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 29, ал.18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г.