Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в в пазарни консултации

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в

в пазарни консултации

 

 

На 30.08.2018 год. (сряда) в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306 от 29.08.2018 г. на Кмета на Община Искър, която да получи и отвори подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобщи пред членовете на комисията, че оферти за участие в пазарните консултации в срока до 17:00 часа на 29.08.2018 г. са подали 3 (три) участника, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

Рег. № /дата и час
1. „Каро Трейдинг” ООД

гр. София

Рег. № 30-200-7/27.08.2018 год.

15:34:42 часа

2. „ДИКИСТРОЙ” ЕООД

гр. София

Рег. № 30-1405-4/27.08.2018 год.

15:49:44 часа

3. „Люник” ЕООД

гр. Драгоман

Рег. № 30-1376-4/29.08.2018 год.

15:35:18 часа

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на трите участника, по реда на тяхното постъпване.

Предстои взимане на решение от Кмет на Община Искър за определяне на стойността на разхода.