Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Йорданка Николова” ОК 201 – ОК 216 – гр.Искър ;
 • Улица „Бенковска“ ОК 70 – ОК 148 – гр. Искър;
 • Улица „Филип Тотю” ОК 234а – ОК 242 – гр.Искър ;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Кирил и Методий” ОК 298 – ОК 303 – с. Писарово ;

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Димитър Благоев” ОК 209 – ОК 265 – с.Староселци ;
 • Улица „Васил Коларов” ОК 105 – ОК 126 – с.Староселци ;

С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 • Улица „Марин Дринов” ОК 33 – ОК 36 – с.Долни Луковит ;
 • Улица „Васил Петлешков” ОК 86 – ОК 84 – с.Долни Луковит ;
 • Улица „Ангел Каралийчев” ОК 153 – ОК 158 – с.Долни Луковит

 

На 12.10.2018 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 353 от 12.10.2018 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър, включващ улиците както следва:

ГР. ИСКЪР

 • Улица „Йорданка Николова” ОК 201 – ОК 216 – гр.Искър;
 • Улица „Бенковска“ ОК 70 – ОК 148 – гр. Искър;
 • Улица „Филип Тотю” ОК 234а – ОК 242 – гр.Искър;

С. ПИСАРОВО

 • Улица „Кирил и Методий” ОК 298 – ОК 303 – с. Писарово;

С. СТАРОСЕЛЦИ

 • Улица „Димитър Благоев” ОК 209 – ОК 265 – с.Староселци;
 • Улица „Васил Коларов” ОК 105 – ОК 126 – с.Староселци;

С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 • Улица „Марин Дринов” ОК 33 – ОК 36 – с.Долни Луковит;
 • Улица „Васил Петлешков” ОК 86 – ОК 84 – с.Долни Луковит;
 • Улица „Ангел Каралийчев” ОК 153 – ОК 158 – с.Долни Луковит

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър
 2. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – Кирил Кръстев, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 10.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН   Подадена оферта – лично 15:41:50 часа

10.10.2018г.

Рег. № 30-1104-6/10.10.2018г.  

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

 

 1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ПЪТ ВОД ПРОЕКТ” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и  тези на Възложителя.

 

Договарянето приключи заседанието на 12.10.2018 г.

 

            Предстои сключване на договор.