Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ в гр. Искър, община Искър“ по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище „Хандбал и волейбол“ в гр. Искър, община Искър“

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 08.08.2019 год. от 11.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 407 от 07.08.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъства представител на участник ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН. На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 02.08.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 1 (една) на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 02.08.2019 г. е подал само 1 (един) участник.

 

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ ГР. ПЛЕВЕН 02.08.2019 г.;

16:58:29 часа

Рег. № 30-265-4

 

 

 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание !