Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“,  гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър”

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър” – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 08.10.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 651 от 07.10.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие до дата: 04.10.2019 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 4 (четири) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 17:00 часа на 04.10.2019 г. са подали 4 (четири) участници.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД  ГР. СОФИЯ 02.10.2019 г.;

15:33:37 часа

Рег. № 30-981-18  
2. „КИМТЕКС ЛС” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

04.10.2019 г.;

15:08:19 часа

Рег. № 30-955-6  
3. ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН 04.10.2019 г.;

15:20:32 часа

Рег. № 30-265-11  
4. „ЛАЙФ  ЕНЕРДЖИ” ООД ГР. СОФИЯ 04.10.2019 г.;

16:38:12 часа

Рег. № 30-1544-1  

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковите на участниците, по реда на постъпването й. Предстои работа на комисията.