Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка

 СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“,  гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър”

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър” – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 37 / 12.09.2019 г.

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 15.11.2019 год. от 9.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 651 от 07.10.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 12.11.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата, а именно:

Участник № 1  „ВЕДИПЕМА” ЕООД  ГР. СОФИЯ;

Участник № 3 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА” ГР. ПЛЕВЕН.

Участник № 4 „ЛАЙФ  ЕНЕРДЖИ” ООД ГР. СОФИЯ.

 

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 10:15 часа.