Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър

СЪОБЩЕНИЕ 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни дейности по проект: Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ В  гр. Искър, община Искър;

ІІ етап  –  „ремонт на открит обект за спортна дейност“ В  гр. Искър, община Искър – етапът ще се изпълни, под условие за осигурени средства от страна на Възложителя по реда на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗОП!

по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

На 04.03.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.
  2. инж. Йорданка Панайотова Петкова – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав. На заседанието на комисията присъстваха представители на участник „Г.Гетов“ ЕООД гр. Ботевград, г-н Георги Боянов Гетов – управител и г-н Димитър Костадинов – консултант на фирмата, които се подписаха в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 04.03.2020г., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 4 (четири) на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 02.03.2020 г. са подали само 4 (четири) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. МИК БИЛД РУСЕ ЕООД 27.02.2020 г.

10:36:42 часа

Рег. № 30-1513-1 Лично от управителя
2. Г.ГЕТОВ ЕООД

гр. Ботевград

02.03.2020 г.

14:45:05 часа

Рег. № 30-1572-2 Лично от управителя
3. „АРТ- СТРОЙ“ ООД

гр. Плевен

02.03.20120 г.;

15:31:34 часа

Рег. № 30-790-1 Лично от управителя
4. „НСК София“ ЕООД 02.03.2020 г.

15:40:01 часа

Рег. № 30-1578-1 По куриер

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпванети им, за които участниците са подали оферти

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП. Комисията приключи публичното заседанието на 04.03.2020 г.  в 11,30 часа.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител!