Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър

СЪОБЩЕНИЕ 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни дейности по проект: Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ В  гр. Искър, община Искър;

ІІ етап  –  „ремонт на открит обект за спортна дейност“ В  гр. Искър, община Искър – етапът ще се изпълни, под условие за осигурени средства от страна на Възложителя по реда на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗОП!

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка

На 11.05.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание комисията, назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър, допълнена със заповед № 304 от 22.04.2020 г. относно срока за разглеждане на офертите, продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.
  2. инж. Йорданка Панайотова Петкова – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 04.05.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите  участници в процедурата.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 3 „АРТ-строй“ ООД гр. Плевен и оповести предложените цени.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 4 „НСК София“ ЕООД гр. София и оповести предложените цени.

След извършване на публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 11.05.2020 г. в 10:50 часа.

Предстои сключване на договор с избраният изпълнител!