Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”

На 23.06.2020 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 468 от 22.06.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

1. Бистра Чавдарова Минковска Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

квалификация: социални дейности

2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – г-жа Деница Маринчева Топчиева-Денева, която се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 23.06.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

 

по ред

Юридическо лице /фирма/

Участник

Дата, час подаване на офертата

Рег. № по програмата за документооборот

1.

ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН

12:41:44 часа;

23.06.2020 г.

Рег. № 30-675-2

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН и се оповести съдържание й.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

В процеса на работата си комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника в процедурата.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

При извършената проверка комисията установи, че участник „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН е представил 1 (един) брой ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството в качеството му на лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП. ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Комисията реши, всички изискуеми от закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и съответстват на нормативните изисквания и тези на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши участник № 1 „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН да продължи понататъшното си участие и офертата му в частта Техническо предложение за изпълнение на поръчката да бъде разгледана.

Комисията продължи заседанието си като пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатият до по нататъшно участие единствен участник № 1 „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

Участникът е представил „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” – Образец № 3, като е направени следните предложения:

– Поема ангажимент да изпълни дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с изискванията и съгласно действащото законодателство;

Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в указания срок;

– Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с представената оферта.

– Предлага да изпълни услугата за срок за изпълнение, както следва:

Срокът за изпълнение на авторски надзор е съгласно сключен договор за СМР на обекта. Обхватът на обществената поръчка включва задължението за осъществяване на авторски надзор, изпълнявайки функциите на Проектант /като един от участниците в процеса на строителството/, съгласно чл.160, ал.1 от ЗУТ.

Комисията единодушно реши, че Техническото предложение, представено от Участник „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН, отговаря на всички изисквания на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на участник „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

  • Съгласно представеното Ценово предложение, участникът предлага да поеме, изпълни и завърши обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, за обща цена, която е в размер на 485,42 (четиристотин осемдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС или 582,50 (петстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки) лева с ДДС.

Управителят на „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕНг-жа Деница Топчиева-Денева, потвърди пред комисията предложената обща цена, както и отделните цени за проектиране и упражняване авторски надзор по време на строителство, предложени от нея.

След като разгледа офертата на участника, комисията пристъпи към договаряне с участника на следните условията по изпълнението на поръчката:

Г-жа Деница Топчиева-Денева, в качеството си на Управител на единственият участник изложи устно своите предложения, отразени в Техническото предложение и потвърди обявеното ценово предложение.

Председателят на комисията попита представителя на участника дали има някакви предложения или въпроси по отношение на поръчката или проекта на договор. Същият посочи, че няма предложения и въпроси.

След направените обсъждания и постигнатите договорености, работата на комисията приключи.

Комисията приема направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената цена, съгласно ценовото предложение на участника.

Комисията приключи заседанието на 23.06.2020 г. в 14,30 часа.

С оглед на изложеното комисията състави доклад съгласно чл. 60, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участника.